Strategia națională pentru protecția mediului înconjurător

HOTĂRÂREA NR.6/28.10.2019

16:15timp citire
497accesări
0cititori
PDF

Subsemnatul Popa Liviu-Cornel, în calitate de Președinte în exercițiu al Partidului România Rațională, în temeiul art. 71 alin (2) din Statutul Partidului România Rațională și a Hotărârii nr.1/14.10.2019, decid:
Art.1 – Se aprobă documentul „PRINCIPALELE ELEMENTE ALE STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR” prezentat în anexa 1 a prezentei hotărâri
Art.2 – Fiecare organizație regională ЯR va desemna o persoană care să urmărească și să coordoneze activitățile organizației în domeniul mediului.
Art.3 – La nivelul fiecărei organizații județene și locale, se vor căuta și se vor stabili, din rândul membrilor, acele persoane care să militeze activ pentru susținerea politicii în domeniul protecției mediului.
Art.4 – Persoanele desemnate conform art.3 vor fi înscrise automat pe listele electorale ale partidului pentru funcțiile din administrația locală, în vederea susținerii active și reale a politicii partidului.
 


PRINCIPALELE ELEMENTE ALE STRATEGIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

EXPUNEREA DE MOTIVE:
DE CE UN PARTID NOU, CU STRATEGII POLITICE MODERNE, CARE ÎȘI PROPUNE PRIORITAR SĂ DEZVOLTE PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ȘI SĂ OCROTEASCĂ VIAȚA ÎN ANSAMBLUL EI

Teza fundamentală a strategiei politice pe care o lansează și o promovează Partidul România Rațională, ca un element de noutate în politica românească și mondială, pornește pe un adevăr științific formulat acum mai bine de 200 de ani de biologul francez Jean-Baptist de Lamarck, care a enunțat un postulat revoluționar pentru acele vremuri, dar care a fost imediat dat uitări, iar astăzi, după mai bine de două secole a fost reconsiderat și reformulat în baza noilor descoperiri științifice, respectiv:

”Probabil că primele forme simple de viață de pe Terra (de la formele unicelulare, la cele pluri- și multi- celulare), au apărut ca rezultat al interacțiunii și transformării continue a ansamblului componenților mediului înconjurător, (respectiv a mediului fizic și a mediului energetic), specifici pentru perioada timpurie de existență a planetei noastre.”

și

”Evoluția tuturor formelor de viață, se bazează pe interacțiunea instructivă și de cooperare între totalitatea organismelor vii cu ansamblul componenților mediului lor înconjurător, permițându-le acestora să co-existe și să evolueze într-o lume extrem de dinamică, dar care se află într-un echilibru foarte fragil”.

Este surprinzător și chiar greu de înțeles, ce i-a determinat de-a lungul timpului pe marii ideologi ai lumii să-și formuleze doctrinele politice fără a încerca să acorde șansa majoră de protejare a vieții, la care să se raporteze atât omul și totalitatea comunitățile umane, care sunt dependente existențial de mediu înconjurător care i-a creat, apoi de tot ce este viu, respectiv de biosfera terestră.

Este inexplicabil de ce au avut câștig de cauză mai bine de două secole, o multitudine de curente și ideologii politice, care s-au orientat preferențial pe acele elementele care au favorizat agresarea și deteriorarea brutală asupra tuturor resurselor mediului înconjurător și a tot ce este viu, doctrine care în zilele noastre s-au dovedit a fi eronate, dar au contribuit la declanșarea celei de-a VI-a mari extincții a speciilor, proces care nu se datorează unor fenomene naturale terestre sau extraterestre, ci numai omului.
 
Această perioadă deosebit de critică în care ne aflăm, dar pentru care se încearcă și se fac mari eforturi de găsire a unor soluții eficiente care să ne scoată din această criză existențială, care, dacă nu este gestionată responsabil, poate duce inevitabil la dispariția noastră ca specie.

Constatăm că nu au existat preocupări din partea făuritorilor marilor curente politice ale vremii, pentru a încerca să demonstreze că omul este un component al biosferei, care nu poate evolua singur, indiferent de forța tehnologiilor de care dispune, ci într-o deplină conlucrare cu toți componenții mediului înconjurător și cu tot ce este viu pe această planetă.

Este o realitate, dar încă insuficient înțeleasă, că pentru asigurarea unui echilibru și a unei armonii între toate comunitățile umane, societatea de astăzi trebuie să acționeze prin inteligența și forța tehnologică de care dispune, numai în scopul protejării și cooperării corecte cu toți componenții mediului fizic și energetic înconjurător, dar și cu toate formele de viață, acesta fiind elementul esențial care îi poate asigura atât bunăstarea, cât și o bună evoluție în timp ca o societate umană modernă și prosperă.

Toate curentele politice și ideologiile derulate până în prezent și promovate de partidele politice, se bazează pe promovarea unor strategii egoiste, bazate de câștigarea supremației decizionale între partide, sau pe acordare de privilegii numai anumitor categorii și grupuri sociale, pornind numai din dorința egoistă de a deține puterea și controlul satisfacerii propriilor interese sau pentru grupuri restrânse, împingând conștient și în numeroase rânduri omenirea la limita pragului de supraviețuire și/sau de existență.

Pornind de la aceste realități privind deficiențele ideologice în promovarea actului politic, identificând impactul negativ al acestora asupra viitorului evoluției societății umane, Partidului România Rațională militează și promovează prin toate strategiile politice, formularea unor noi și eficiente concepte de acțiune ce sunt puse în slujba tuturor oamenilor, pentru garantarea evoluției societății umane în condiții de prosperitate și armonie.

În aceste condiții se pun bazele unor acțiuni noi, care vin să refacă cât mai repede echilibrul puternic deteriorat dintre om și mediu său înconjurător, inclusiv cu majoritatea formelor de viață, prin promovarea unui ”parteneriat durabil și echitabil, între societatea umană și mediul său înconjurător” ca factor esențial în garantarea pe termen lung a unei bune evoluții a acestor doi parteneri, fără de care viața nu poate fi susținută și concepută.

Acest concept nou, pornește de la realitate foarte îngrijorătoare: mintea omenească percepe în mod diferit, de la om la om, faptul că mediului înconjurător reacționează în mod diferit față de tot ce este viu, inclusiv față de om, de comunitățile umane, și societatea în care trăim, această percepție subiectivă fiind rezultatul unui nivel diferențiat de educație și de cunoștințe care au fost dobândite în timp. Noi însă nu putem încă conștientiza în mod concret adevăratul rol pe care îl putem avea de făuritori ai unei vieții prospere, numai în condițiile în care acceptăm o cooperare de tipul parteneriatului durabil și echitabil cu toți componenți mediului înconjurător care ne asigură existența și evoluția noastră.

În aceste condiții considerăm că toate politicile pe care le promovăm în domeniul protecției mediului înconjurător, au ca scop și efect principal, asigurarea dreptului natural la o existență durabilă pentru tot ce este viu, concomitent cu garantare dreptului fundamental la viață al tuturor locuitorilor de pe teritoriul țării, la consolidarea stării de sănătate fiecărui individ, la generarea unei siguranțe existențiale a tuturor comunităților umane și a locuitorilor acestora, la bunăstarea și prosperitatea continuă a populației, cât mai ales la garantarea libertății, prin formularea de politici care să mențină un echilibru permanent între toți componenții mediului înconjurător, concomitent
 
cu utilizarea durabilă a tuturor resurselor de care dispune România, pentru a favoriza o dezvoltare armonioasă și integrată a tuturor regiunilor țării împreună cu toate comunitățile umane din acest spațiu.

Viața și relațiile comportamentale dintre comunităților umane, ne-au evidențiat elementul esențial care trebuie să stea în centrul actului politic pe care îl slujim sub deviza:

”Fără promovarea și aplicarea cu strictețe a unor politici corecte, echitabile și mai ales durabile, în domeniul protecției mediului înconjurător, care este singurul element ce poate asigura echilibrul dintre OM/COMUNITĂȚILE UMANE cu tot ce este VIU ÎN JURUL NOSTRU, dar și cu MEDIU ÎNCONJURĂTOR, nu putem aspira la dezvoltare și o evoluție corectă pe termen lung, ci ne vom transforma toată existența într-o luptă continuă de supraviețuire ce va fi plină de privațiuni, care ne va mutila sistemul de gândire și de acțiune, ducând în final la dispariția totală a noastră ca specie umană”.

Acesta este SCOPUL declarat al politicilor pe care le promovăm în modul cel mai responsabil, pentru a asigura evoluția speciei umane, pentru că numai astfel putem genera în mod continuu bunăstarea și prosperitatea tuturor oamenilor și al comunităților umane, respectiv prin asigurarea elementelor de interdependență și de armonie cu toți componenții mediului înconjurător, factor esențial care ne asigură suportul real al unei evoluții continue.

Parteneriatul durabil și echitabil între societatea umană și mediul său înconjurător reprezintă cel mai nou și viabil concept politic care diferențiază această nouă ideologie de restul curentelor politice promovate atât în țară, cât și pe plan mondial, el generând acel echilibru necesar între posibilitatea reală de suportabilitate a mediului înconjurător cu dorința de dezvoltare a multiplelor activități dorite de om într-un anumit spațiu.

Acest nou concept politic vine să acorde o nouă șansă eliminarea multiplelor formule de discriminare și inechități sociale rezultate în urma promovării deciziile politice vechi, oferindu-i omului și societății umane noi posibilități favorabile de evoluție pe termen lung, căci se acordă posibilități reale și echitabile de dezvoltare armonioasă între acești doi parteneri care se vor susține reciproc: omul și ansamblul componenților mediului înconjurător.

Viitorul va confirma tuturor că o națiune cu adevărat evoluată, bazată pe un sistem de educație pus în slujba omului, va reflecta în toate trăsăturile comportamentale și atitudinale ale cetățenilor săi, respectiv al modului cum oamenii au înțeles să conlucreze conștient și mai ales responsabil, în procesul de cooperare și protejare a tuturor formelor de viață și cu toți componenții mediului înconjurător. Acesta va fi modul corect de apreciere a nivelului ridicat de civilizație al unui popor sau comunități umane.

Prin declararea publică acestui OBIECTIV MAJOR, respectiv de protejare a tuturor componenților mediului înconjurător și prin aceasta a vieții în general, vom putea să demonstrăm utilitatea politicilor noastre față de toate colectivitățile umane de pe teritoriul României, putând astfel să schimbăm în bine soarta acestei țării, iar locuitorilor acestui teritoriu le vom putea asigura și garanta că vor fi beneficiarii direcți a tuturor drepturilor fundamentale prevăzute în Constituția țării, respectiv dreptul la viață, la sănătate, la siguranță existențială, la o bunăstare și prosperitate reală, la libertate și o educație eficientă, toate acestea fiind posibil de realizat printr-o nouă orientare a acțiunilor politice în domeniul protecției mediului înconjurător, singurul garant real al posibilităților de realizare a unei evoluții trainice, pe termen lung a speciei umane cu tot ce interacționează ea.
 
DIRECȚII DE ACȚIUNE:

Toate strategiile programelor politice promovate de PARTIDUL ROMÂNIA RAȚIONALĂ, privind formularea intențiilor și principiilor pe care le elaborăm pentru asigurarea unui cadru eficient de acțiune, au ca element esențial stabilirea clară a principalelor obiective și ținte politice, care se referă strict la etape bine definite în timp, pornind de la starea actuală în care se află societatea românească, în vederea înlăturării cât mi rapid posibil a multiplelor disfuncțiuni identificate, pentru asigurarea dezvoltării unor activități noi de utilizarea durabilă a tuturor resurselor țării, prin promovarea acestui parteneriat durabil și echitabil între om/comunitățile umane și mediu înconjurător pentru a genera bunăstarea mult dorită atât la nivel de individ, cât și la nivelul tuturor comunităților umane de pe teritoriul țării.

În acest sens, pentru domeniul referitor la protecția mediului înconjurător la nivelul teritoriului României, ne vom canaliza toate eforturile pentru a realiza în mod prioritar următoarelor activități:

 1. Corectarea, modificarea și perfecționarea cadrului legislativ prin promovarea CODULUI LEGISLATIV AL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR din România.
  Acest cod va trebui să reunească și să uniformizeze toate documentele legislative (legi organice, ordinare, hotărâri ale Guvernului României și ordine de ministru) pentru toți componenții și subcomponenții mediului înconjurător, corelat cu prevederile din Constituția României și a Directivelor Uniunii Europene din domeniu, pentru o abordare unitară și coerentă a multiplelor probleme de protecție, gestiune și reglementare pentru protecția, conservarea și/sau refacerea/reconstrucția și reintegrarea zonelor deteriorate, în vederea utilizării durabile a resurselor mediului înconjurător, pentru asigurarea pe termen lung a stabilității și evoluției peisajelor, pentru garantarea dreptului la viață, la sănătate, la siguranță existențială, a dreptului la proprietate și la libertatea pentru prosperitate a locuitor și a comunităților umane din României.
   
 2. Promovarea în regim de urgență a Legii protecției mediului geologic care să reglementeze sistemul de exploatare și utilizare durabilă a resurselor naturale din subsolul României, lege care în prezent nu există, dar care va trebui integrată Codului Legislativ al Mediului Înconjurător din România.
  Acest nou document legislativ va trebui să reglementeze, prin prisma protecției mediului înconjurător, sistemul de promovare, exploatare și închidere a obiectivelor economice care exploatează toată gama de resurse minerale de pe teritoriul României.
  Reorganizarea, eficientizarea și transparentizarea sistemului instituțional aflat în subordinea statului, respectiv al autorităților administrațiilor publice centrale, regionale, județene și locale implicate în problematica de protecție a mediului înconjurător. În acest sens se va trece la descentralizarea și externalizarea unor servicii și departamente care vor funcționa cu auto-finanțare.
   
 3. Poluarea transfrontalieră: Dezvoltarea unor noi tipuri de politici la nivel de stat și în mod deosebit a politicilor pe problemele relațiilor externe ale României, prin abordarea responsabilă a problemelor de protecție a mediului înconjurător și în mod special a problemelor poluării transfrontaliere, în condițiile în care România este cel mai mare importator pe multiple căi (atmosferă, cursuri de apă de suprafață etc.) de poluanți deosebit de nocivi, atât din spațiul Europei Occidentale, Orientale, cât și Meridionale, afectând stabilitatea și condițiile de evoluție a tuturor componenților și subcomponenților mediului înconjurător care sunt specifici teritoriului național, cât mai ales viața și sănătatea tuturor locuitorilor țării. Pentru cunoașterea limitarea impactului negativ generat de poluarea transfrontalieră, se vor organiza activități specifice legate de monitorizarea de fond atât pentru zonele de intrare pe teritoriul țării la nivelul evaluării periodice a calității aerului atmosferic și a precipitațiilor lichide și solide, cât și în secțiunile de control pentru toate cursurile de apă de suprafață care intră în România. Rezultatele acestei activități a monitorizare de fond, cât și prejudiciile generate de poluările transfrontaliere vor fi prezentate periodic Guvernului, care este va fi obligat să ceară despăgubiri compensatorii poluatorilor.
   
 4. Modificările climatice și implicațiile lor: Refacerea în totalitate și adaptarea cadrului legislativ existent în România, pornind de la Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind ”Protecția mediului”, în contextul în care pe teritoriul țării noastre se resimt din ce în ce mai violent, cu pagube și prejudicii greu cuantificabile ca efecte distructive, atât asupra vieții și sănătății oamenilor, a bunurilor materiale, a stabilității peisajului, cât și a componenților mediului înconjurător în ansamblul lor.
  Pe baza evaluării indicilor de transformare a peisajului și al indicilor de depreciere a componenților mediului înconjurător se vor stabili prioritățile în demararea proiectelor și al lucrărilor de renaturare a zonelor afectate, concomitent cu promovarea unui amplu proiect de amenajare complexă a bazinelor hidrografice pentru ca teritoriul țării să poată face față manifestărilor climatice periculoase și extreme, asigurând prin aceasta o protecție eficientă a zonelor situate în extravilanul localităților.
  O atenție deosebită se va acorda protejării zonelor de intravilan al fiecărei localități în parte împotriva fenomenelor hidro-meteorologice periculoase generate de modificările climatice. În acest sens vom promova programe directoare ce vor modifica actuala structură a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului.
  Statutul de așezare cu funcții rezidențiale se va acorda numai pentru acele zone de intravilan unde se vor putea asigura prin dotările edilitare specifice, garantarea și respectarea drepturilor fundamentale ale omului, respectiv dreptul la viață, la sănătate, la siguranță existențială, la protejarea bunurilor materiale, toate acestea generând o bunăstare și prosperitate reală pentru populație și comunitatea umană din care face parte.
   
 5. Utilizarea/folosirea terenurilor în sistem durabil: Promovarea în regim de urgență a unor programe cu abordare complexă la nivelul marilor bazine hidrografice ale țării, privind utilizarea/folosirea rațională a terenurilor pe toate treptele de relief, atât în zonele de extravilan, cât și în zonele de intravilan urban și rural, pentru atenuarea elementelor distructive ale efectelor distructive generate de modificările climatice, concomitent cu promovarea și dezvoltarea unui parteneriat durabil între om/comunitățile umane și mediul înconjurător, privind modul de gestiune și utilizare durabilă a resurselor componenților și subcomponenților mediului înconjurător.
  Promovarea acestor noi principii se referă la obligativitatea acțiunilor de amenajarea a teritoriului pentru zonele de extravilan a fiecărei Unități Administrativ Teritoriale, cât și a planurilor de urbanism pentru toate zonele de intravilan rural și urban.
TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px