Definirea, scopurile și obiectivele partidului

Capitolul I, Secțiunea 2

06:44timp citire
790accesări
0cititori
PDF

Art. 7. ЯR este persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinței politice a românilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.

Art.8

(1) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid naționalist, patriotic, obiectiv și neutru.
(2) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează doctrina naționalistă.
(3) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră că rațiunea, creativitatea și munca sunt elementele fundamentale ale existenței și formării personalității.
(4) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează competiția internă, în toate structurile de partid, și externă, în toate sectoarele societății, de la administrația publică până la membrii Parlamentului, mergând până la concurența corectă între sectorul public și sectorul privat.
(5) Membrii partidului sunt promovați strict pe criteriile de competență profesională demonstrată, integritate morală față de poporul român, demnitate și onoare, care îndeplinesc criteriile de selecție statutare și respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale ЯR.


Art.9

 • (1) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează și susține statul de drept, democratic, independent și rațional, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, rațiunea și responsabilitatea faptelor reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor poporului român și a idealurilor istorice de independență și suveranitate.
 • (2) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ militează pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, a integrității teritoriale a României și a ordinii de drept stabilite prin Constituția României.
 • (3) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează valorile și interesele României și ale românilor din întreaga lume, contribuie la formarea unei opinii publice sănătoase, participă cu candidați la toate formele de alegeri și la constituirea unor autorități publice și promovează dreptul de participare a cetățenilor la orice scrutin, potrivit legilor în vigoare.
 • (4) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ acționează pentru respectarea Constituției României și a legilor țării, a formei republicane de guvernământ, promovează separarea puterilor în stat și militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ sau societatea civilă și a reprezentanții aleși sau numiți în instituțiile de stat.

Art. 10. Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ urmărește numai obiective politice, în conformitate cu Statutul ЯR și Programul Politic al partidului, după cum urmează:

 • (1) susține că teritoriul României este indivizibil și unitar;
 • (2) susține că românii sunt un popor demn, de sine stătător, cu istorie de peste 2000 de ani, care trebuie respectat și apreciat în totalitatea sa;
 • (3) susține separarea reală, efectivă, a puterii legislative (Parlament), a puterii executive (Președinte și Guvern) și a puterii judecătorești (Președinții CCR, ICCJ și CSM, Procurorul General și Avocatul Poporului) începând cu procesul alegerilor organizate în scrutine separate;
 • (4) susține și promovează metodele de control a reprezentativității fiecărui demnitar ales, care să aibă efecte imediate, sigure și să garanteze responsabilitatea reciprocă, atât a cetățenilor față de aleși cât și a aleșilor în fața cetățenilor.
 • (5) susține că imixtiunea în treburile interne, indiferent de forma pe care aceasta o are (socială, economică, religioasă sau culturală), necesită răspuns imediat, ferm și activ de prevenire și îndepărtare;
 • (6) susține că proprietatea privată trebuie recunoscută, protejată și garantată pentru a fi asigurată dezvoltarea și libera inițiativă a cetățeanului;
 • (7) consideră că proprietatea privată este un factor esențial al bunăstării individuale;
 • (8) se pronunță pentru gestionarea responsabilă și responsabilizată, rațională și eficientă, a proprietăților publice și private a statului;
 • (9) susține restructurarea și modernizarea, planificată pe termen lung, a economiei naționale pentru realizarea unei economii de piață funcționale și sănătoase pentru români;
 • (10) susține reformarea perpetuă și rațională a administrației publice centrale și locale, care să garanteze că interesele românilor sunt prioritare;
 • (11) militează pentru descentralizarea sectoarelor economice non-strategice și a administrației publice în vederea dezvoltării economice în funcție de specificul local, păstrându-se echilibrul general al societății;
 • (12) susține gestionarea sectoarelor economice strategice și a resurselor naturale numai prin intermediul societăților comerciale care au ca singur acționar statul român;
 • (13) elaborează și susține programe care să asigure realizarea adaptării permanente a economiei față de cerințele societății, a echității sociale exprimate prin egalitatea șanselor pentru toți cetățenii care contribuie activ la dezvoltarea țării, la promovarea și afirmarea valorilor umane pozitive;
 • (14) elaborează și susține programe concrete de protecție socială justă, de creare a locurilor de muncă și oferire a unor condiții de viață demne pentru categoriile defavorizate, în condițiile participării active a fiecărui cetățean la dezvoltarea țării;
 • (15) promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectarea persoanei și familiei tradiționale, în vederea creșterii responsabilizării sociale și a unor relații de respect a instituțiilor statului față de cetățeni;
 • (16) promovează dezvoltarea planificată pe termen lung, responsabilă și eficientă a învățământului, cercetării, științei și culturii, inclusiv prin recunoașterea publică, susținerea și promovarea valorilor individuale contemporane;
 • (17) promovează tradițiile poporului și credința față de Dumnezeu ca formă de respect față de individ, țară și istorie, și mod de asigurare a continuității spiritualității românești;
 • (18) recunoaște și susține rolul femeii atât în familie cât și în societate, susținând egalitatea de șanse între femei și bărbați, și promovând accesul la reprezentarea proporțională a femeilor în toate funcțiile și structurile sale politice;
 • (19) susține activ, promovează programe și contribuie la acțiuni care să susțină și să pună permanent în valoare pregătirea și competențele tinerilor;
 • (20) acționează pentru ocrotirea sănătății populației, a individului și protejarea mediului;
 • (21) apără drepturile și libertățile omului și ale familiei tradițional-românești;
 • (22) respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă și etnică al cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care nu sunt în contradicție cu tradiția românilor și care nu aduc atingere imaginii țării;
 • (23) acționează în sensul prevenirii și combaterii oricărei forme de manifestare a extremismului de orice fel, și a manifestările de rasism, șovinism, separatism pe criterii etnice, religioase, culturale sau teritoriale, acționând activ și imediat împotriva acestora;
 • (24) susține afirmarea și apărarea intereselor României în structurile politice, economice, militare sau de orice altă natură existente la nivel internațional;
 • (25) promovează o politică externă a statului orientată spre dezvoltarea reciprocă a relațiilor economice, politice, culturale și naționale cu toate statele, fără discriminare și în condiții de reciprocitate;
 • (26) recunoaște valorile și principiile comune din cadrul Uniunii Europene, cu respectarea intereselor legitime ale României și în condițiile unui parteneriat pe deplin corect și echitabil și militează pentru aplicarea acestora în viața societății românești, conform alegerilor făcute de cetățenii români;
 • (27) colaborează și întreține relații cu partide sau organizații având ideologie comună;
 • (28) susține activ și promovează independența față de orice formă de globalizare, în vederea păstrării identității naționale și integrității teritoriale.
TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px