Calitatea de membru

Capitolul II, Secțiunea 1

06:57timp citire
944accesări
0cititori
PDF

Art.11
(1) Categoriile de membri ai Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ sunt:

 • (a) Membri fondatori;
 • (b) Membri militanți;
 • (c) Membri cotizanți;
 • (d) Simpatizanți;
 • (e) Voluntari;

(2) Membrii fondatori sunt numai persoanele semnatare a actului de constituire inițială. Calitatea de membru fondator se obține o singură dată.
(3) Poate deveni membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, pe baza liberei adeziuni exprimată în scris, orice cetățean român care, potrivit Constituției, are drept de vot fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială, care îndeplinește la data înscrierii următoarele condiții:

 • (a) a împlinit vârsta de 18 ani;
 • (b) acceptă de bună voie Statutul ЯR și Programul Politic al partidului;
 • (c) are o conduită profesională, morală, etică și politică corespunzătoare reprezentării intereselor României, ale poporului român și ale partidului;
 • (d) nu are cazier judiciar;
 • (e) nu are cazier fiscal;

Art. 12. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri ai ЯR și pot constitui organizații de partid, după aprobarea prealabilă a ЯR, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.


Art. 13. Poate deveni membru al ЯR, în aceleași condiții ca și cetățenii români, oricare cetățean al Uniunii Europene care nu deține cetățenie română, dar care are domiciliul stabil în România.

Art.14
(1) Solicitarea dobândirii calității de membru al ЯR se realizează prin completarea și depunerea la oricare dintre organizațiile ЯR a adeziunii care cuprinde datele de identificare ale persoanei, precizări exprese cu privire la apartenența sa politică prezentă sau anterioară și a Fișei de înscriere în partid.
(2) Formularele tipizate ale Adeziunii și Fișei de înscriere se stabilesc prin proceduri interne proprii ЯR.
(3) Adeziunea și Fișa de înscriere în partid, completate de către solicitant, vor fi discutate, în prima ședință a Biroului Executiv al Organizației ЯR, ulterioară datei înregistrării acestora.
(4) Calitatea de membru se obține la data adoptării hotărârii de admitere a Adeziunii. O copie a documentelor de aderare va fi transmisă către Secretariatul General al ЯR, în scopul centralizării acestora la nivel național.
(5) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea calității de membru al ЯR constituie demisie de drept din orice altă formă de asociere politică.

Art. 15. Solicitarea dobândirii calității de membru al ЯR se poate transmite și online, prin completarea Fișei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al ЯR. Secretarul executiv al organizației ЯR are obligația de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii aplicației on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

Art. 16. Atestarea apartenenței la Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ se face în baza cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru, a fost înregistrată în evidența membrilor de partid și are plătită cotizația la zi.

Art. 17. Membrii de partid sunt înscriși în Registrul de Evidență a membrilor ЯR de la nivelul fiecărei organizații ЯR a partidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu procedurile interne stabilite de către Secretariatul General al ЯR.

Art. 18. La nivelul organizațiilor ЯR se organizează și funcționează Registrul de Evidență a membrilor organizațiilor ЯR, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii de partid din organizația ЯR și principalele date de identificare și contact ale acestora. Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului de Evidență a membrilor ЯR se realizează de către secretarul executiv al organizației ЯR, în conformitate cu procedurile interne stabilite de către Secretariatul General al ЯR.

Art. 19. La nivel central, se organizează și funcționează Registrul Național de Evidență a membrilor ЯR, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii partidului și principalele date de identificare și contact ale acestora. Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului Național de Evidență a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al ЯR.

Art. 20. Organizațiile ЯR de la toate nivelurile își vor actualiza lunar evidența membrilor de partid în Registrul Național de Evidență a membrilor ЯR.

Art.21.
(1) La schimbarea domiciliului sau a reședinței într-o altă regiune sau țară, după caz, membrii ЯR vor informa conducerea organizației din care fac parte, și pot solicita transferul către organizația ЯR constituită în regiunea în care își au noul domiciliu, respectiv reședința.
(2) Transferul către o altă organizație ЯR poate fi solicitat și din alt motiv decât cel prevăzut la alin. (1), în situații bine întemeiate.
(3) Cererea de transfer este supusă aprobării atât Biroului organizației din care face parte membrul de partid, cât și în Biroului organizației ЯR la care membrul solicită să fie transferat, având loc numai cu aprobarea celor două organizații.

Art. 22. În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calității de membru al ЯR nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea oricăror alte drepturilor cetățenești.

Art. 23. Nu pot fi membri ai Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ:

 • (1) persoanele lipsite de drepturi electorale, cu excepția celor precizate la art. 13;
 • (2) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești sau, prin Constituție sau lege, le este interzisă asocierea politică;
 • (3) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor țării, pentru infracțiuni săvârșite cu violență sau pentru alte fapte antisociale grave;
 • (4) persoanele compromise moral și politic;
 • (5) persoanele care promovează violența, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic, cultural sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor României, poporului român, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Art. 24. Membrii militanți ai ЯR sunt acei membri de partid care au atribuții sau activități politice permanente, precum și membrii de partid care se implică activ și constant în activitatea curentă sau electorală a partidului.

Art. 25. Cetățenii români, precum și persoanele prevăzute la art. 13, care nu au calitatea de membru al ЯR, dar sunt de acord cu principiile și Programul Politic al partidului, pot să solicite dobândirea calității de simpatizant al ЯR și să participe la acțiunile și manifestările organizate de partid. Simpatizanții ЯR sunt înscriși în Registrul Național de Evidență a simpatizanților ЯR, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu procedurile interne stabilite de Secretariatul General al ЯR.

Art.26
(1) Cetățenii români, precum și persoanele prevăzute la art. 13, care doresc să se implice și să susțină acțiunile ЯR, pe baza consimțământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calității de voluntar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Voluntarii desfășoară activități de interes public și civic inițiate de ЯR în domenii precum: asistență și servicii sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învățământ, științifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecție a mediului, sociale și comunitare ș.a.
(3) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizațiile ЯR convenții cu titlu gratuit.
(4) Voluntarii sunt înscriși în Registrul ЯR de Evidență a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu procedurile interne stabilite de Secretariatul General al ЯR.

TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px