Drepturile și obligațiile membrilor

Capitolul II, Secțiunea 3

04:02timp citire
948accesări
0cititori
PDF

Art. 29. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele drepturi:

 • (1) să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile legii și să ceară examinarea acestora în cadrul organizației sau organului de conducere din care fac parte;
 • (2) să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
 • (3) să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
 • (4) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare;
 • (5) să propună și să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului în condițiile legii;
 • (6) să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în administrația publică locală sau centrală, cu respectarea condițiilor legale, a prevederilor statutare și a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcții;
 • (7) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, potrivit competențelor stabilite în Statut;
 • (8) să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;
 • (9) să beneficieze de susținerea politică a partidului și a organelor sale de conducere, precum și de consultanță juridică în fața atacurilor și presiunilor politice injuste;
 • (10) să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor;
 • (11) să se auto-suspende din partid sau din funcția deținută în cadrul acestuia ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică, în următoarele situații:
  • (a) funcția publică obținută este incompatibilă cu calitatea de membru;
  • (b) este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.
   La expirarea perioadei de auto-suspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaște continuitatea vechimii în partid.
 • (12) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;
 • (13) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic;
 • (14) să folosească dreptul de a se apăra și să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare și ale procedurilor stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.

Art. 30. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele obligații:

 • (1) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea și independența României și a poporului român, pentru ridicarea prestigiului României în lume;
 • (2) să cunoască și să respecte Statutul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ și Programul Politic al partidului;
 • (3) să acționeze pentru realizarea obiectivelor și Programului Politic al partidului;
 • (4) să contribuie la formarea și promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei și diversității opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorității și a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului și să asigure aplicarea și respectarea acestora;
 • (5) să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizației de partid și la celelalte activități organizate de aceasta;
 • (6) să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii și strategiei partidului sau hotărârilor sale;
 • (7) să respecte disciplina de partid și caracterul confidențial al tuturor documentelor, discuțiilor sau informațiilor declarate interne;
 • (8) să militeze pentru păstrarea și întărirea unității partidului;
 • (9) să dovedească, în întreaga lor activitate politică, profesională și socială, corectitudine și moralitate, patriotism și demnitate, decență și să nu aducă daune imaginii și prestigiului partidului;
 • (10) să acționeze în vederea creșterii influenței partidului în societate și a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;
 • (11) să informeze permanent conducerea organizațiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul structurilor administrației publice internaționale, centrale sau locale;
 • (12) să își îndeplinească cu corectitudine atribuțiile care derivă din funcția ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes față de cererile și petițiile adresate de membrii ЯR și să se preocupe de soluționarea acestora;
 • (13) să plătească cotizația de membru al partidului;
 • (14) să restituie, în cazul pierderii calității de membru, cardul de membru și orice înscris sau material aparținând partidului, aflat în posesia sa.
TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px