Statutul partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ (ЯR)

document integral

83:29timp citire
4.691accesări
0cititori
PDF

Subsemnații:
-    POPA Cristiana-Johanna, cetățean român, în calitate de Președinte și Fondator;
-    POPA Liviu-Cornel, cetățean român, în calitate de Președinte și Fondator;
-    TARHON Romeo, cetățean român, în calitate de Președinte și Fondator;
-    VOINEA Gheorghe, cetățean român, în calitate de Președinte și Fondator;
-    VOINEA Paul-Alin, cetățean român, în calitate de Președinte și Fondator;
am decis, în baza dreptului constituțional la libera asociere şi exprimându-ne liber voința de asociere, constituirea în baza prevederilor Legii 14/2003 republicată, a unui partid (asociație) cu caracter politic al cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.
 

 

 


CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

 • Secțiunea 1 - Denumirea, semnul permanent, semnul electoral și sediul central al partidului

  • Art. 1. Denumirea partidului este Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ, iar denumirea prescurtată este ЯR (Я este combinația de taste 042F[Alt+X]) . În toate documentele oficiale și discursurile publice, se va folosi obligatoriul denumirea completă.
  • Art.2
   • (1) Semnul permanent al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ este reprezentarea grafică a unei coroane de gorun cu ramurile dezvoltate asemănător creierului uman, sub care sunt înscrise două litere “R” orientate în direcții opuse stânga - dreapta.
   • (2) Fondul semnului permanent al partidului este roșu viu (#ff0000), iar reprezentarea grafică este înscrisă într-o imagine tridimensională a două elemente octogonale torsionate. Segmentele vizibile ale imaginii tridimensionale sunt colorate în degradé pornind de la opt culori diferite și terminându-se toate în culoarea argintului (#999999). Cele opt culori de pornire sunt: roșu (#ce0303), maro (#993300), verde închis (#009900), verde deschis (#009933), albastru (#000099), violet (#330099), auriu (#ffd700) și portocaliu (#ff4500), în scopul transmiterii crezului partidului: pornind de la valorile trecutului (Я), pentru a construi viitorul României (R), trebuie să contribuim (creierul) activ (roșu viu) la lupta (roșu) pentru păstrarea integrității teritoriului național (maro), protejarea pădurilor (verde închis), dezvoltarea agriculturii (verde deschis), înflorirea comerțului și serviciilor (albastru), gestionarea centralizată a resurselor naturale (violet) și a aurului (auriu), pentru a garanta urmașilor o dezvoltare puternică (portocaliu).
   • (3) Reprezentarea grafică, alb-negru și color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut (Anexa 1).
   • (4) Semnul permanent al partidului este inscripționat pe toate însemnele și documentele oficiale, precum și pe materiale de promovare ale ЯR, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.
  • Art. 3. Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent. Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu prevederile statutului și a dispozițiilor legale în vigoare, prin decizie a conducerii partidului.
  • Art. 4. Drapelul partidului este alb și are inscripționat în centru semnul permanent.
  • Art. 5. Imnul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ se aprobă de către Consiliul Executiv Central, la propunerea Biroului Permanent Central.
  • Art.6
   • (1) Sediul central al partidului este în Jud. Constanța, loc. Năvodari, Str. C1 nr.58B-C5, biroul 2.
   • (2) Adresa sediului central se poate schimba prin hotărârea Congresului sau a Consiliului Executiv.
 • Secțiunea 2. Definirea, scopurile și obiectivele partidului

  • Art. 7. ЯR este persoană juridică de drept public, asociație cu caracter politic, care contribuie la exercitarea voinței politice a românilor, îndeplinind o misiune publică garantată de Constituție.
  • Art.8
   • (1) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid naționalist, patriotic, obiectiv și neutru.
   • (2) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează doctrina naționalistă.
   • (3) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ este un partid deschis care se adresează, prin întreaga sa activitate politică, tuturor categoriilor sociale, cetățenilor care consideră că rațiunea, creativitatea și munca sunt elementele fundamentale ale existenței și formării personalității.
   • (4) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează competiția internă, în toate structurile de partid, și externă, în toate sectoarele societății, de la administrația publică până la membrii Parlamentului, mergând până la concurența corectă între sectorul public și sectorul privat.
   • (5) Membrii partidului sunt promovați strict pe criteriile de competență profesională demonstrată, integritate morală față de poporul român, demnitate și onoare, care îndeplinesc criteriile de selecție statutare și respectă normele stabilite prin decizii sau hotărâri ale organelor de conducere ale ЯR.
  • Art.9
   • (1) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează și susține statul de drept, democratic, independent și rațional, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic, rațiunea și responsabilitatea faptelor reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor poporului român și a idealurilor istorice de independență și suveranitate.
   • (2) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ militează pentru garantarea suveranității, independenței și unității statului, a integrității teritoriale a României și a ordinii de drept stabilite prin Constituția României.
   • (3) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ promovează valorile și interesele României și ale românilor din întreaga lume, contribuie la formarea unei opinii publice sănătoase, participă cu candidați la toate formele de alegeri și la constituirea unor autorități publice și promovează dreptul de participare a cetățenilor la orice scrutin, potrivit legilor în vigoare.
   • (4) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ acționează pentru respectarea Constituției României și a legilor țării, a formei republicane de guvernământ, promovează separarea puterilor în stat și militează pentru asigurarea unor raporturi corecte între individ sau societatea civilă și a reprezentanții aleși sau numiți în instituțiile de stat.
  • Art. 10. Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ urmărește numai obiective politice, în conformitate cu Statutul ЯR și Programul Politic al partidului, după cum urmează:
   • (1) susține că teritoriul României este indivizibil și unitar;
   • (2) susține că românii sunt un popor demn, de sine stătător, cu istorie de peste 2000 de ani, care trebuie respectat și apreciat în totalitatea sa;
   • (3) susține separarea reală, efectivă, a puterii legislative (Parlament), a puterii executive (Președinte și Guvern) și a puterii judecătorești (Președinții CCR, ICCJ și CSM, Procurorul General și Avocatul Poporului) începând cu procesul alegerilor organizate în scrutine separate;
   • (4) susține și promovează metodele de control a reprezentativității fiecărui demnitar ales, care să aibă efecte imediate, sigure și să garanteze responsabilitatea reciprocă, atât a cetățenilor față de aleși cât și a aleșilor în fața cetățenilor.
   • (5) susține că imixtiunea în treburile interne, indiferent de forma pe care aceasta o are (socială, economică, religioasă sau culturală), necesită răspuns imediat, ferm și activ de prevenire și îndepărtare;
   • (6) susține că proprietatea privată trebuie recunoscută, protejată și garantată pentru a fi asigurată dezvoltarea și libera inițiativă a cetățeanului;
   • (7) consideră că proprietatea privată este un factor esențial al bunăstării individuale;
   • (8) se pronunță pentru gestionarea responsabilă și responsabilizată, rațională și eficientă, a proprietăților publice și private a statului;
   • (9) susține restructurarea și modernizarea, planificată pe termen lung, a economiei naționale pentru realizarea unei economii de piață funcționale și sănătoase pentru români;
   • (10) susține reformarea perpetuă și rațională a administrației publice centrale și locale, care să garanteze că interesele românilor sunt prioritare;
   • (11) militează pentru descentralizarea sectoarelor economice non-strategice și a administrației publice în vederea dezvoltării economice în funcție de specificul local, păstrându-se echilibrul general al societății;
   • (12) susține gestionarea sectoarelor economice strategice și a resurselor naturale numai prin intermediul societăților comerciale care au ca singur acționar statul român;
   • (13) elaborează și susține programe care să asigure realizarea adaptării permanente a economiei față de cerințele societății, a echității sociale exprimate prin egalitatea șanselor pentru toți cetățenii care contribuie activ la dezvoltarea țării, la promovarea și afirmarea valorilor umane pozitive;
   • (14) elaborează și susține programe concrete de protecție socială justă, de creare a locurilor de muncă și oferire a unor condiții de viață demne pentru categoriile defavorizate, în condițiile participării active a fiecărui cetățean la dezvoltarea țării;
   • (15) promovează solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectarea persoanei și familiei tradiționale, în vederea creșterii responsabilizării sociale și a unor relații de respect a instituțiilor statului față de cetățeni;
   • (16) promovează dezvoltarea planificată pe termen lung, responsabilă și eficientă a învățământului, cercetării, științei și culturii, inclusiv prin recunoașterea publică, susținerea și promovarea valorilor individuale contemporane;
   • (17) promovează tradițiile poporului și credința față de Dumnezeu ca formă de respect față de individ, țară și istorie, și mod de asigurare a continuității spiritualității românești;
   • (18) recunoaște și susține rolul femeii atât în familie cât și în societate, susținând egalitatea de șanse între femei și bărbați, și promovând accesul la reprezentarea proporțională a femeilor în toate funcțiile și structurile sale politice;
   • (19) susține activ, promovează programe și contribuie la acțiuni care să susțină și să pună permanent în valoare pregătirea și competențele tinerilor;
   • (20) acționează pentru ocrotirea sănătății populației, a individului și protejarea mediului;
   • (21) apără drepturile și libertățile omului și ale familiei tradițional-românești;
   • (22) respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică, religioasă și etnică al cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care nu sunt în contradicție cu tradiția românilor și care nu aduc atingere imaginii țării;
   • (23) acționează în sensul prevenirii și combaterii oricărei forme de manifestare a extremismului de orice fel, și a manifestările de rasism, șovinism, separatism pe criterii etnice, religioase, culturale sau teritoriale, acționând activ și imediat împotriva acestora;
   • (24) susține afirmarea și apărarea intereselor României în structurile politice, economice, militare sau de orice altă natură existente la nivel internațional;
   • (25) promovează o politică externă a statului orientată spre dezvoltarea reciprocă a relațiilor economice, politice, culturale și naționale cu toate statele, fără discriminare și în condiții de reciprocitate;
   • (26) recunoaște valorile și principiile comune din cadrul Uniunii Europene, cu respectarea intereselor legitime ale României și în condițiile unui parteneriat pe deplin corect și echitabil și militează pentru aplicarea acestora în viața societății românești, conform alegerilor făcute de cetățenii români;
   • (27) colaborează și întreține relații cu partide sau organizații având ideologie comună;
   • (28) susține activ și promovează independența față de orice formă de globalizare, în vederea păstrării identității naționale și integrității teritoriale.

CAPITOLUL II. MEMBRII Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ

 • Secțiunea 1. Calitatea de membru

  • Art.11
   • (1) Categoriile de membri ai Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ sunt:
    • (a) Membri fondatori;
    • (b) Membri militanți;
    • (c) Membri cotizanți;
    • (d) Simpatizanți;
    • (e) Voluntari;
   • (2) Membrii fondatori sunt numai persoanele semnatare a actului de constituire inițială. Calitatea de membru fondator se obține o singură dată.
   • (3) Poate deveni membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, pe baza liberei adeziuni exprimată în scris, orice cetățean român care, potrivit Constituției, are drept de vot fără deosebire de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex, avere sau origine socială, care îndeplinește la data înscrierii următoarele condiții:
    • (a) a împlinit vârsta de 18 ani;
    • (b) acceptă de bună voie Statutul ЯR și Programul Politic al partidului;
    • (c) are o conduită profesională, morală, etică și politică corespunzătoare reprezentării intereselor României, ale poporului român și ale partidului;
    • (d) nu are cazier judiciar;
    • (e) nu are cazier fiscal;
  • Art. 12. Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri ai ЯR și pot constitui organizații de partid, după aprobarea prealabilă a ЯR, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află.
  • Art. 13. Poate deveni membru al ЯR, în aceleași condiții ca și cetățenii români, oricare cetățean al Uniunii Europene care nu deține cetățenie română, dar care are domiciliul stabil în România.
  • Art.14
   • (1) Solicitarea dobândirii calității de membru al ЯR se realizează prin completarea și depunerea la oricare dintre organizațiile ЯR a adeziunii care cuprinde datele de identificare ale persoanei, precizări exprese cu privire la apartenența sa politică prezentă sau anterioară și a Fișei de înscriere în partid.
   • (2) Formularele tipizate ale Adeziunii și Fișei de înscriere se stabilesc prin proceduri interne proprii ЯR.
   • (3) Adeziunea și Fișa de înscriere în partid, completate de către solicitant, vor fi discutate, în prima ședință a Biroului Executiv al Organizației ЯR, ulterioară datei înregistrării acestora.
   • (4) Calitatea de membru se obține la data adoptării hotărârii de admitere a Adeziunii. O copie a documentelor de aderare va fi transmisă către Secretariatul General al ЯR, în scopul centralizării acestora la nivel național.
   • (5) În conformitate cu prevederile legale, dobândirea calității de membru al ЯR constituie demisie de drept din orice altă formă de asociere politică.
  • Art. 15. Solicitarea dobândirii calității de membru al ЯR se poate transmite și online, prin completarea Fișei de înscriere în format electronic de pe web site-ul oficial al ЯR. Secretarul executiv al organizației ЯR are obligația de a contacta solicitantul, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii aplicației on-line, pentru demararea procedurilor de înscriere în partid, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
  • Art. 16. Atestarea apartenenței la Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ se face în baza cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru, a fost înregistrată în evidența membrilor de partid și are plătită cotizația la zi.
  • Art. 17. Membrii de partid sunt înscriși în Registrul de Evidență a membrilor ЯR de la nivelul fiecărei organizații ЯR a partidului, acesta putând fi realizat atât în format scriptic, cât și electronic, în conformitate cu procedurile interne stabilite de către Secretariatul General al ЯR.
  • Art. 18. La nivelul organizațiilor ЯR se organizează și funcționează Registrul de Evidență a membrilor organizațiilor ЯR, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii de partid din organizația ЯR și principalele date de identificare și contact ale acestora. Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului de Evidență a membrilor ЯR se realizează de către secretarul executiv al organizației ЯR, în conformitate cu procedurile interne stabilite de către Secretariatul General al ЯR.
  • Art. 19. La nivel central, se organizează și funcționează Registrul Național de Evidență a membrilor ЯR, bază de date realizată în format electronic, care cuprinde toți membrii partidului și principalele date de identificare și contact ale acestora. Evidența membrilor de partid și centralizarea datelor în cadrul Registrului Național de Evidență a membrilor de partid se realizează de către Secretariatul General al ЯR.
  • Art. 20. Organizațiile ЯR de la toate nivelurile își vor actualiza lunar evidența membrilor de partid în Registrul Național de Evidență a membrilor ЯR.
  • Art.21.
   • (1) La schimbarea domiciliului sau a reședinței într-o altă regiune sau țară, după caz, membrii ЯR vor informa conducerea organizației din care fac parte, și pot solicita transferul către organizația ЯR constituită în regiunea în care își au noul domiciliu, respectiv reședința.
   • (2) Transferul către o altă organizație ЯR poate fi solicitat și din alt motiv decât cel prevăzut la alin. (1), în situații bine întemeiate.
   • (3) Cererea de transfer este supusă aprobării atât Biroului organizației din care face parte membrul de partid, cât și în Biroului organizației ЯR la care membrul solicită să fie transferat, având loc numai cu aprobarea celor două organizații.
  • Art. 22. În conformitate cu prevederile legale, dobândirea sau pierderea calității de membru al ЯR nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea oricăror alte drepturilor cetățenești.
  • Art. 23. Nu pot fi membri ai Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ:
   • (1) persoanele lipsite de drepturi electorale, cu excepția celor precizate la art. 13;
   • (2) persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetățenești sau, prin Constituție sau lege, le este interzisă asocierea politică;
   • (3) persoanele care au suferit condamnări pentru trădarea intereselor țării, pentru infracțiuni săvârșite cu violență sau pentru alte fapte antisociale grave;
   • (4) persoanele compromise moral și politic;
   • (5) persoanele care promovează violența, ideologia fascistă, anarhismul, rasismul, șovinismul, separatismul etnic, cultural sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau contrare intereselor României, poporului român, drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
  • Art. 24. Membrii militanți ai ЯR sunt acei membri de partid care au atribuții sau activități politice permanente, precum și membrii de partid care se implică activ și constant în activitatea curentă sau electorală a partidului.
  • Art. 25. Cetățenii români, precum și persoanele prevăzute la art. 13, care nu au calitatea de membru al ЯR, dar sunt de acord cu principiile și Programul Politic al partidului, pot să solicite dobândirea calității de simpatizant al ЯR și să participe la acțiunile și manifestările organizate de partid. Simpatizanții ЯR sunt înscriși în Registrul Național de Evidență a simpatizanților ЯR, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu procedurile interne stabilite de Secretariatul General al ЯR.
  • Art.26
   • (1) Cetățenii români, precum și persoanele prevăzute la art. 13, care doresc să se implice și să susțină acțiunile ЯR, pe baza consimțământului liber exprimat, pot solicita dobândirea calității de voluntar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
   • (2) Voluntarii desfășoară activități de interes public și civic inițiate de ЯR în domenii precum: asistență și servicii sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învățământ, științifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecție a mediului, sociale și comunitare ș.a.
   • (3) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizațiile ЯR convenții cu titlu gratuit.
   • (4) Voluntarii sunt înscriși în Registrul ЯR de Evidență a voluntarilor, bază de date realizată în format electronic, organizată în conformitate cu procedurile interne stabilite de Secretariatul General al ЯR.
 • Secțiunea 2. Pierderea sau încetarea calității de membru

  • Art.27.
   • (1) Calitatea de membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ se pierde prin înscriere în alt partid, demisie, radiere, excludere sau neachitarea cotizației.
    • (a) Înscrierea într-un alt partid politic sau declararea ca independent ori neafiliat politic se consideră demisie de drept din ЯR.
    • (b) Demisia se înregistrează la sediul organizației ЯR din care face parte și intră în vigoare la data depunerii, ca expresie a voinței liber exprimate a persoanei în cauză.
    • (c) Radierea se face în situația în care se constată că, ulterior dobândirii calității de membru de partid, persoana se află într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 23, precum și în caz de deces.
    • (d) Excluderea din partid se hotărăște în conformitate cu prevederile statutare.
    • (e) Neachitarea cotizației conform prevederilor regulamentelor interne, conduce la excluderea automată a membrilor aflați în această situație.
   • (2) În momentul pierderea calității de membru acesta are obligația de a preda cardul de membru și toate înscrisurile și obiectele aparținând partidului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării.
  • Art.28.
   • (1) Calitatea de membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ încetează prin auto-suspendare:
    • (a) Ca decizie personală luată în situația în care calitatea de membru de partid a acestuia devine incompatibilă cu o funcție sau cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe;
    • (b) Ca urmare a începerii a unei acțiuni de cercetare penală din partea autorităților abilitate.
   • (2) La revenirea în partid, în urma încetării situației de incompatibilitate, perioada de auto-suspendare va fi considerată vechime în partid.
 • Secțiunea 3. Drepturile și obligațiile membrilor

  • Art. 29. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele drepturi:
   • (1) să aibă inițiative legislative, administrative sau politice în condițiile legii și să ceară examinarea acestora în cadrul organizației sau organului de conducere din care fac parte;
   • (2) să își exprime liber opiniile cu privire la opțiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
   • (3) să fie informați cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum și a reprezentanților partidului în organele autorităților publice;
   • (4) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale partidului la diferite niveluri, conform prevederilor statutare;
   • (5) să propună și să fie propuși candidați pe listele electorale ale partidului în condițiile legii;
   • (6) să fie recomandați pentru ocuparea unor funcții în administrația publică locală sau centrală, cu respectarea condițiilor legale, a prevederilor statutare și a criteriilor stabilite de partid pentru acele funcții;
   • (7) să participe la luarea hotărârilor în cadrul organizațiilor Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, potrivit competențelor stabilite în Statut;
   • (8) să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate să determine adoptarea deciziilor;
   • (9) să beneficieze de susținerea politică a partidului și a organelor sale de conducere, precum și de consultanță juridică în fața atacurilor și presiunilor politice injuste;
   • (10) să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana și activitatea lor;
   • (11) să se auto-suspende din partid sau din funcția deținută în cadrul acestuia ori din funcțiile politice sau administrative obținute prin susținere politică, în următoarele situații:
    • (a) funcția publică obținută este incompatibilă cu calitatea de membru;
    • (b) este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva sa.
     La expirarea perioadei de auto-suspendare, în cazul revenirii în partid, acestora li se recunoaște continuitatea vechimii în partid.
   • (12) să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat;
   • (13) să se adreseze forurilor de partid în orice probleme de interes public sau politic;
   • (14) să folosească dreptul de a se apăra și să poată contesta hotărârile organelor competente care îl privesc, în conformitate cu prevederile statutare și ale procedurilor stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale partidului.
  • Art. 30. Membrii Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ au următoarele obligații:
   • (1) să militeze pentru unitatea, indivizibilitatea, suveranitatea și independența României și a poporului român, pentru ridicarea prestigiului României în lume;
   • (2) să cunoască și să respecte Statutul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ și Programul Politic al partidului;
   • (3) să acționeze pentru realizarea obiectivelor și Programului Politic al partidului;
   • (4) să contribuie la formarea și promovarea unui mod de lucru democratic prin acceptarea pluralismului de idei și diversității opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al partidului, prin respectarea hotărârilor majorității și a celor adoptate de organele ierarhic superioare ale partidului și să asigure aplicarea și respectarea acestora;
   • (5) să participe cu regularitate la Adunările generale ale organizației de partid și la celelalte activități organizate de aceasta;
   • (6) să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii și strategiei partidului sau hotărârilor sale;
   • (7) să respecte disciplina de partid și caracterul confidențial al tuturor documentelor, discuțiilor sau informațiilor declarate interne;
   • (8) să militeze pentru păstrarea și întărirea unității partidului;
   • (9) să dovedească, în întreaga lor activitate politică, profesională și socială, corectitudine și moralitate, patriotism și demnitate, decență și să nu aducă daune imaginii și prestigiului partidului;
   • (10) să acționeze în vederea creșterii influenței partidului în societate și a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;
   • (11) să informeze permanent conducerea organizațiilor de partid din care fac parte sau conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul structurilor administrației publice internaționale, centrale sau locale;
   • (12) să își îndeplinească cu corectitudine atribuțiile care derivă din funcția ocupată în structurile de conducere ale partidului, să manifeste interes față de cererile și petițiile adresate de membrii ЯR și să se preocupe de soluționarea acestora;
   • (13) să plătească cotizația de membru al partidului;
   • (14) să restituie, în cazul pierderii calității de membru, cardul de membru și orice înscris sau material aparținând partidului, aflat în posesia sa.
 • Secțiunea 4. Sancțiuni și recompense

  • Art. 31. Membrilor Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ care au săvârșit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcție de gravitatea acestora, una din următoarele sancțiuni:
   • (1) avertisment scris, sancțiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizației din care face parte sau sancțiune pentru membrul de partid care ocupă o funcție în cadrul organelor de conducere ale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de conducere respectiv;
   • (2) suspendare pe timp limitat (6-12 luni) din funcția pe care o deține în cadrul unui organ de conducere a partidului, sancțiune propusă de organul de conducere din care face parte și aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară;
   • (3) retragerea sprijinului politic pentru funcțiile de:
    • (a) primar, viceprimar precum și pentru funcțiile numite în cadrul administrației locale pentru care a beneficiat de sprijinul politic al partidului, sancțiune propusă de biroul organizației din care face parte și aprobată prin hotărârea Consiliul Executiv.
    • (b) parlamentar, europarlamentar, președinte, vicepreședinte, consilier în administrația publică din teritoriu și pentru funcțiile numite în cadrul autorităților administrației publice centrale, sancțiune propusă de Biroul Permanent al organizației ЯR și aprobată prin hotărâre a Biroului Executiv.
   • (4) excludere, sancțiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului Executiv la propunerea Biroului organizației din care acesta face parte;
   • (5) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului, sancțiune aplicată de către Biroul organizației ЯR unde este înregistrat.
  • Art.32.
   • (1) Sancțiunile prevăzute de art. 31 se hotărăsc cu votul majorității membrilor prezenți la ședința organelor competente în care se discută această propunere.
   • (2) Sancțiunile prevăzute la art. 31 se comunică membrului de partid sancționat și a organului ierarhic superior în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii.
   • (3) Hotărârea de sancționare adoptată de către organele competente la nivelul organizațiilor ЯR, poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj.
   • (4) Comisiile analizează contestațiile și confirmă sau infirmă sancțiunea aplicată către organul de conducere care a adoptat hotărârea de sancționare. Împotriva hotărârilor Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare, acțiune adresată organului statutar ierarhic superior, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.
   • (5) Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi sesizate de organele de conducere sau de membrii de partid de la nivelurile de competență respective sau se pot sesiza din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârșite de membri sau structuri ale conducerii de partid, propunând în consecință măsuri sau sancțiuni supuse adoptării de către organele competente.
   • (6) Până la soluționarea definitivă a contestației, hotărârea de sancționare produce efecte depline. Dacă o contestație a fost admisă, organele de conducere ale organizației ЯR au obligația repunerii în toate drepturile a membrului ЯR sancționat în mod nestatutar.
   • (7) Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestației.
  • Art. 33. Solicitarea pentru reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancționate cu excludere sau și-au pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide, poate fi luată în dezbatere și aprobată de conducerea organizației după trecerea unui termen de minim un an de la data excluderii sau a pierderii calității de membru.
  • Art.34.
   • (1) Membrii ЯR cu activitate deosebită și recunoscută în cadrul organizațiilor ЯR de la toate nivelurile pot fi nominalizați pentru a primi distincțiile, premiile și recompensele instituite de Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ.
   • (2) În acest sens, la nivel central, se constituie Comisia de propuneri pentru acordarea distincțiilor ЯR. Modul de organizare și funcționare a Comisiei se realizează în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General al ЯR
 • Secțiunea 5. Consultarea membrilor

  • Art.35.
   • (1) În scopul asigurării democrației în interiorul partidului, pentru identificarea problemelor prioritare ale partidului la nivel național, regional sau local și a soluțiilor politice pentru includerea acestora în Programul Politic și electoral, în Programul de Guvernare sau legislativ, precum și în Statutul partidului, se poate proceda la consultarea membrilor de partid prin referendum intern sau prin dezbateri și vot în structurile de conducere.
   • (2) Procedurile concrete de consultare a membrilor de partid sunt reglementate prin proceduri interne stabilite în condițiile prezentului Statut.
   • (3) Obiectivele consultării membrilor de partid pot fi teme de actualitate politică, socială sau economică, priorități ale Programului Politic sau electoral, precum și teme legate de Programul de Guvernare și Statutul ЯR, chestiuni legate de decizii politice majore, desemnarea candidaturilor pentru diferite funcții sau orice alte subiecte de interes.
   • (4) Rezultatele consultării membrilor ЯR trebuie să se regăsească în hotărârile luate de către organele de conducere competente ale partidului.
 • Secțiunea 6. Consultarea cetățenilor

  • Art.36.
   • (1) Pentru o mai bună cunoaștere și soluționare a programelor și proiectelor politice, inițiativelor guvernamentale, politicilor publice și a candidaturilor, se va face o consultare a cetățenilor, periodic.
   • (2) Decizia și formele de consultare va fi luată la nivelul fiecărei organizații.
 • Secțiunea 7. Codul de Etică și Conduită Morală a membrilor ЯR

  • Art.37.
   • (1) Imaginea ЯR este dată de calitatea activităților membrilor săi, bazată pe respectarea unor valori fundamentale la care aderă (naționalism, patriotism, integritate, profesionalism, prioritatea interesului românilor și al României, obiectivitate, deschidere, transparență, bună credință, confidențialitate) și a unor principii care trebuie să caracterizeze comportamentul (supremația legii, comportamentul etic, profesionalism, prioritatea interesului românilor și al României, loialitate față de partid, față de poporul român și față de România, egalitate de șanse și tratament, nediscriminare etc.).
   • (2) Codul de Etică și Conduită Morală stabilește valorile etice și morale pe care membrii ЯR au obligația să le respecte.
   • (3) Actualizarea permanentă a acestuia se va face de către Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj.

CAPITOLUL III. STRUCTURA NAŢIONALĂ

 • Secțiunea 1. Congresul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ

  • Art. 38. Congresul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ:
   • (1) este forul suprem de conducere al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ;
   • (2) se constituie din delegați aleși de Organizațiile ЯR, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut
   • (3) se întrunește o dată la patru ani, la data și locul menționate în convocarea Consiliului Executiv al ЯR.
   • (4) se desfășoară statutar în prezența a cel puțin 2/3 din numărul delegaților cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se inițiază o nouă convocare, Congresul desfășurându-se statutar indiferent de numărul de delegați prezenți.
  • Art.39.
   • (1) La lucrările Congresului ЯR pot participa ca invitați personalități ale vieții politice, economice, academice, universitare, științifice, culturale, juridice, artistice, sportive și din alte domenii, reprezentanți ai presei din țară și din străinătate.
   • (2) Lista invitaților este stabilită de Biroul Executiv, luând în considerare propunerile formulate de către organizațiile ЯR.
  • Art. 40. Congresul ЯR are următoarele atribuții:
   • (1) adoptă sau modifică, prin hotărâre, Statutul ЯR, cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți;
   • (2) adoptă sau modifică Programul Politic și Programul de Guvernare ale partidului;
   • (3) validează alegerile interne pentru desemnarea candidatului ЯR la funcția de:
    • (a) Președinte al României;
    • (b) Prim-ministru al Guvernului.
   • (4) alege membrii Biroului Executiv ca organ de conducere al partidului;
   • (5) alege sau revocă, prin vot secret: Președinții, Prim-Vicepreședinții, Vicepreședinții și Secretarul General;
   • (6) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor luate de:
    • (a) Consiliul Executiv;
    • (b) Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj;
    • (c) Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;
   • (7) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes național;
   • (8) hotărăște dizolvarea partidului;
   • (9) hotărârile și documentele adoptate sunt opozabile membrilor de la momentul aprobării lor prin vot în condițiile prevederilor prezentului articol.
  • Art. 41. Congresul Extraordinar al ЯR
   • (1) este alcătuit din delegați aleși de către Adunările Generale Extraordinare ale Membrilor din Organizațiile ЯR, conform Normei de reprezentare stabilită prin prezentului Statut.
   • (2) se convoacă:
    • (a) pentru:
     • (i) exercitarea atribuțiilor statutare
     • (ii) pregătirea și evaluarea rezultatelor în cazul organizării referendumurilor naționale, alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare, prezidențiale, la termen, anticipate sau orice alt tip de alegeri;
     • (iii) modificarea Statutului ЯR sau a Programului Politic al partidului;
     • (iv) situații deosebite.
    • (b) la solicitarea:
     • (i) Consiliului Executiv
     • (ii) Grupurilor Parlamentare ale ЯR din cele două Camere
     • (iii) A cel puțin 5 organizații ЯR.
 • Secțiunea 2. Consiliul Strategic al ЯR

  • Art. 42. Consiliul Strategic al ЯR este structura, organizată pe departamente, de analiză, dezbatere și elaborare de programe și politici publice, având ca scop oferirea unor soluții alternative pentru programele de guvernare.
  • Art. 43. Consiliul Strategic al ЯR se constituie din următorii membri ЯR:
   • (1) Parlamentari și/sau europarlamentari;
   • (2) președinți și/sau vicepreședinți ai administrațiilor județene;
   • (3) miniștri și/sau secretari de stat;
   • (4) primari și/sau viceprimari;
   • (5) membri ai organizațiilor ЯR.
  • Art. 44. Organizațiile ЯR nominalizează persoanele care vor face parte din structura Consiliul Strategic al ЯR, în conformitate cu prevederile prezentului statut, și le înaintează Secretariatului Executiv al Consiliului Strategic al ЯR.
  • Art. 45. Președintele Consiliului Strategic al ЯR este ales prin vot secret de către membrii Consiliului Strategic al ЯR, pentru un mandat de cinci ani. Art. 46. Președintele coordonează activitatea Consiliului Strategic al ЯR și are următoarele atribuții:
   • (1) prezidează ședințele Consiliului Strategic;
   • (2) coordonează activitatea departamentelor, forumurilor, ligilor, asociațiilor constituite în cadrul partidului;
   • (3) urmărește respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Strategic;
   • (4) primește, prin delegare, atribuții din partea Președintelui ЯR în exercițiu;
   • (5) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Executiv al ЯR sau care reies din prevederile prezentului Statut.
  • Art. 47. Secretariatul Executiv al Consiliului Strategic are următoarele atribuții principale:
   • (1) coordonează activitatea administrativă a departamentelor constituite în structura Consiliului Strategic;
   • (2) monitorizează îndeplinirea atribuțiilor departamentelor, asigură evidența și arhivarea documentelor interne ale departamentelor.
  • Art. 48. În cadrul Consiliului Strategic al ЯR se organizează departamente structurate pe principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinși membri ai Consiliului Strategic și specialiști din domeniile respective, membri și simpatizanți ЯR. Departamentele au următoarele atribuții:
   • (1) elaborează studii, strategii și programe ale ЯR specializate pe domenii de activitate;
   • (2) elaborează secțiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al ЯR;
   • (3) monitorizează activitatea ministerelor și a instituțiilor cu atribuții specifice pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;
   • (4) analizează legislația în vigoare și proiectele de lege;
   • (5) elaborează strategii și mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului și a instituțiilor aflate în subordinea acestuia.
  • Art. 49. Președintele Consiliului Strategic, după consultarea cu Președintele ЯR, propune Consiliului Executiv al ЯR structura departamentelor și coordonatorii de departamente.
  • Art. 50. Președintele Consiliului Strategic propune și înaintează spre aprobare, Consiliului Executiv, Secretarul Consiliului Strategic
  • Art. 51. Organizarea și funcționarea Departamentelor se va face pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Executiv al ЯR.
  • Art.52.
   • (1) Consiliul Strategic, la recomandarea Biroului Executiv, organizează în cadrul partidului forumuri, ligi, asociații, cluburi și alte organisme, cu membri ЯR sau în parteneriat, pentru promovarea în societatea românească a strategiilor din Programul Politic al ЯR. Parteneriate sunt stabilite de către Biroul Executiv.
   • (2) Activitatea forumurilor, ligilor, asociațiilor, cluburilor ș.a. se organizează conform prevederilor Regulamentelor de organizare și funcționare proprii, aprobate de Consiliul Executiv al ЯR.
  • Art. 53. În vederea elaborării de programe și strategii ale ЯR în domeniile de interes ale partidului se pot constitui Comitete Consultative pe probleme de analiză politică, imagine și relații cu mass-media, organizare și resurse umane.
 • Secțiunea 3. Consiliul Executiv

  • Art. 54. Consiliul Executiv este structura de conducere și de decizie al partidului care coordonează activitatea partidului între două Congrese ЯR.
  • Art. 55. Consiliul Executiv se constituie din:
   • (1) membrii Biroului Executiv cu drept de vot;
   • (2) liderii grupurilor parlamentare;
   • (3) liderul ЯR din Parlamentul European;
   • (4) președinții organizațiilor ЯR.
  • Art. 56. Consiliul Executiv al ЯR se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui în exercițiu al ЯR, a Biroului Executiv sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
  • Art. 57. Ședința Consiliului Executiv este statutară în prezența a 2/3 din numărul membrilor acestuia, menționați la art. 55 și adoptă hotărâri cu votul majorității simple a membrilor prezenți.
  • Art. 58. Consiliul Executiv are următoarele atribuții:
   • (1) numește Comisia de pregătire a Congresului, la propunerea Președintelui, coordonată de către Secretarul General. Comisia elaborează documentele și programul de desfășurare ale Congresului și le supune aprobării Consiliului Executiv al ЯR. Documentele aprobate se trimit spre dezbatere organizațiilor ЯR.
   • (2) analizează, dezbate și hotărăște asupra:
    • (a) activității membrilor Guvernului;
    • (b) proiectelor de Program Politic;
    • (c) strategiei electorale;
    • (d) alianțelor politice și electorale cu alte partide, în baza protocoalelor de asociere încheiate în condițiile legii;
    • (e) comasării prin fuziune sau absorbție cu alte partide sau formațiuni politice;
    • (f) Programului de Guvernare;
    • (g) Programului legislativ;
    • (h) structura și reprezentanții partidului în Guvern.
   • (3) aprobă completarea componenței interimare în Biroul Executiv a locurilor vacante;
   • (4) stabilește protocoale de colaborare cu patronatele, confederațiile sindicale sau alte structuri ale societății civile;
   • (5) elaborează strategia de selecție, pregătire, formare și promovare a resurselor umane ale partidului;
   • (6) hotărăște asupra organizării și desfășurării alegerilor în cadrul organizațiilor ЯR;
   • (7) hotărăște asupra propunerilor de dizolvare a Biroului Executiv sau a Consiliului Executiv al organizațiilor ЯR, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului;
   • (8) desemnează conduceri interimare și stabilește măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizația respectivă;
   • (9) soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Consiliile Executive ale organizațiilor ЯR;
   • (10) în situații excepționale, cu 2/3 din voturile membrilor săi:
    • (a) hotărăște sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse ЯR;
    • (b) validează hotărârile forurilor/organelor ierarhic inferioare care au decis excluderea din partid a unui membru din Consiliul Executiv al unei organizații ЯR;
   • (11) la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizațiilor ЯR;
   • (12) ia act de eliberarea funcțiilor de conducere de la nivelul organizațiilor ЯR și desemnează președintele interimar sau, după caz, conducere interimară;
   • (13) coordonează campaniile electorale ale ЯR pentru alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale, precum și campania de informare și promovare a poziției ЯR asupra referendumurilor;
   • (14) inițiază și realizează relațiile ЯR pe plan intern și internațional cu alte partide și organizații politice sau apolitice, precum și cu sindicatele și patronatele;
   • (15) validează propunerile de candidați ai ЯR pentru organismele naționale și internaționale ale puterii legislative sau ale puterii executive;
   • (16) coordonează activitatea organizațiilor interne ale ЯR (femei, tineret, etc.) și validează Adunările Naționale ale acestora;
   • (17) la propunerea Președintelui Consiliului Strategic al ЯR aprobă Secretarul Consiliului Strategic;
   • (18) aprobă Regulamentele de Organizare și Funcționare:
    • (a) ale tuturor organismelor și a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Executiv, dacă Statutul ЯR nu prevede altfel;
    • (b) ale Grupurilor Parlamentare ale ЯR;
    • (c) al Grupului ministerial al membrilor ЯR ai Guvernului;
   • (19) aprobă Regulamentul privind desfășurarea:
    • (a) alegerilor interne pentru funcția de Președinte;
    • (b) scrutinului intern pentru desemnarea candidatului ЯR la funcția de Președinte al României;
    • (c) Adunărilor Generale, Adunărilor Generale și a Congresului,
    • (d) desemnarea delegaților și de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere ale organizației ЯR și pentru organele de conducere la nivel național;
   • (20) numește trezorierul, la propunerea Președintelui ЯR;
   • (21) validează rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind:
    • (a) propunerile de candidați pentru funcții în cadrul structurilor puterii legislative;
    • (b) conducerea Grupurilor Parlamentare ale ЯR;
   • (22) în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale ЯR, de către Biroul Executiv, validează deciziile Biroului Executiv cu privire la:
    • (a) depunerea moțiunilor de cenzură împotriva Guvernului;
    • (b) suspendarea Președintelui României;
    • (c) acordarea votului de încredere pentru Guvern.
   • (23) stabilește domeniile de activitate pe care le coordonează vicepreședinții, în baza propunerilor Președintelui ЯR;
   • (24) alege și revocă, la propunerea Biroului Executiv:
    • (a) Secretarii Generali Adjuncți, la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu;
    • (b) Secretarii Executivi ai Organizațiilor ЯR, la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu;
    • (c) Președintele și/sau membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj;
    • (d) Președintele și/sau membrii Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;
 • Secțiunea 4. Biroul Executiv

  • Art. 59. Biroul Executiv este structura de conducere și decizie al partidului între ședințele Consiliului Executiv și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui ЯR în exercițiu. Art. 60. Biroul Executiv este constituit din:
   • (1) Președinții ЯR;
   • (2) Prim-Vicepreședinții al ЯR;
   • (3) Secretarul General al ЯR;
   • (4) Președinții organizațiilor ЯR.
  • Art. 61. La lucrările Biroului Executiv pot participa:
   • (1) cu drept de vot: membrii ЯR care îndeplinesc funcțiile de:
    • Prim-Ministru,
    • președinți ai organelor legislative;
   • (2) fără drept de vot:
    • (a) liderii Grupurilor parlamentare;
    • (b) Trezorierul și alte persoane, la solicitarea Președintelui ЯR.
  • Art. 62. Biroul Executiv este statutar întrunit în prezența a 2/3 din numărul membrilor prevăzuți la art.60 și adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți.
  • Art. 63. Biroul Executiv are următoarele atribuții:
   • (1) organizează și conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres și Consiliul Executiv;
   • (2) elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere și adoptare Consiliului Executiv;
   • (3) propune spre aprobare Consiliului Executiv al ЯR, membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;
   • (4) coordonează activitatea curentă de partid la toate nivelurile;
   • (5) asigură legătura permanentă cu grupurile parlamentarilor și europarlamentarilor, membri ai ЯR;
   • (6) elaborează proiecte de hotărâri și norme de aplicare a deciziilor luate de Congres și Consiliul Executiv;
   • (7) asigură informarea operativă a organizațiilor ЯR cu privire la activitatea sa curentă;
   • (8) înființează și coordonează comisii de lucru în probleme de organizare internă;
   • (9) înființează și coordonează grupuri de analiză politică a situației economice, sociale, culturale, religioase interne și internaționale;
   • (10) administrează patrimoniul partidului;
   • (11) propune Grupurilor Parlamentare ale ЯR candidații pentru funcții în cadrul organelor puterii legislative și pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale ЯR. Propunerile sunt votate în cadrul Grupurilor Parlamentare, iar rezultatul votului este validat de Consiliul Executiv;
   • (12) decide depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, suspendarea Președintelui României și acordarea votului de încredere pentru Guvern în urma consultării prin vot a Grupurilor Parlamentare ale ЯR, decizii validate de către Consiliul Executiv;
   • (13) hotărăște asupra constituirii de coaliții politice pentru asigurarea guvernării și a sprijinului parlamentar;
   • (14) asigură și verifică respectarea prevederilor Statutului în cadrul Adunărilor Generale ale organizațiilor ЯR, ordinare și extraordinare, și stabilește norme privind desfășurarea acestora;
   • (15) conduce operativ activitățile specifice campaniilor electorale stabilite în calendarul de desfășurare a acestora;
   • (16) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Executiv:
    • (a) Regulamentul de organizare a alegerilor pentru funcția de Președinte al partidului
    • (b) Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului ЯR pentru funcția de Președinte al României;
   • (17) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Executiv sau prevăzute în prezentul Statut.
 • Secțiunea 5. Președinția Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ

  • Art. 64. Președinția Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ este asigurată rotativ, în cicluri anuale, de către membrii fondatori, având fiecare funcția de Președinte.
  • Art. 65. Funcția de Președinte al ЯR devine vacantă prin:
   • (1) Încetarea calității de membru fondator;
   • (2) Demisie
   • (3) Excluderea unuia dintre Președinții membri fondatori, prin decizia unanimă a restului de Președinți.
  • Art. 66. Funcția rămasă disponibilă va fi ocupată de unul dintre Prim-Vicepreședinții existenți, ales în unanimitate de către Președinții rămași în funcție, până la alegerea unui nou Președinte în cadrul următorului Congres.
  • Art. 67. Președintele ЯR, aflat în exercițiu, conduce activitatea generală a partidului, activitatea Consiliului Executiv și a Biroului Executiv.
  • Art. 68. Președinții răspund în fața Congresului pentru activitatea politică a Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ pentru perioada în care au fost în exercițiu.
  • Art. 69. Președintele ЯR este ales sau revocat de către toți membrii de partid în cadrul alegerilor interne.
  • Art. 70. Președintele ЯR în exercițiu este și Președintele Consiliului Executiv și al Biroului Executiv.
  • Art. 71.
   • (1) Președintele ЯR are următoarele atribuții principale:
    • (a) prezidează lucrările Congresului;
    • (b) prezidează ședințele Consiliului Executiv și ale Biroului Executiv și coordonează activitatea acestora;
    • (c) reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice centrale și locale, precum și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate;
    • (d) propune trezorierul partidului care va fi aprobat de Consiliul Executiv al ЯR;
    • (e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut.
   • (2) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele ЯR emite decizii.
  • Art. 72. Președintele ЯR poate solicita Consiliului Executiv votul de încredere pentru activitatea desfășurată pentru membrii Biroului Executiv, membrii Guvernului, Secretarii Generali Adjuncți și Secretarii regionali ai ЯR.
 • Secțiunea 6. Președintele de Onoare al ЯR

  • Art. 73. La nivelul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ se instituie funcția de Președinte de Onoare.
  • Art. 74. Desemnarea Președintelui de Onoare al ЯR se face prin vot de către Congres dintre personalitățile recunoscute ale partidului.
  • Art. 75. Propunerea pentru candidatul la funcția de Președinte de Onoare se face de către Președintele ЯR.
  • Art. 76. Președintele de Onoare al ЯR poate participa la lucrările tuturor structurilor de conducere ale partidului.
 • Secțiunea 7. Prim-Vicepreședinții ЯR

  • Art. 77. Președinții organizațiilor ЯR ocupă și funcția de Prim-Vicepreședinții ai ЯR.
  • Art. 78. Prim-Vicepreședinții ЯR îndeplinesc atribuțiile delegate de către Președinții ЯR.
  • Art. 79. Îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Președintele ЯR sau stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului Statut.
 • Secțiunea 8. Vicepreședinții ЯR

  • Art. 80. Congresul ЯR alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art. 44 alin. (6).
  • Art. 81. Vicepreședinții ЯR au atribuții stabilite de Consiliul Executiv al ЯR, la propunerea Președintelui ЯR în exercițiu.
 • Secțiunea 9. Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj

  • Art. 82.
   • (1) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj este organul de jurisdicție internă, constituit la nivel național, cu activitate permanentă.
   • (2) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj este aleasă de către Consiliul Executiv pentru un mandat de 4 ani.
   • (3) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj este alcătuită din 7 membri, aleși și revocați de către Consiliul Executiv, propuși de Biroul Executiv;
   • (4) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj este compusă din președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Președintele, vicepreședinte, secretarul se aleg în prima ședință a Comisiei.
   • (5) Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare elaborat de plenul Comisiei și aprobat de Consiliul Executiv al ЯR, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.
  • Art. 83. Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj are următoarele atribuții:
   • (1) veghează la aplicarea prevederilor Statutului ЯR și a Codului de Etică și Conduită Morală al membrilor ЯR și sesizează forurile și organele de conducere ale partidului cu privire la hotărârile nestatutare ale acestora;
   • (2) cercetează și constată, la sesizare sau din oficiu, existența conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului ЯR și a normelor Codului de Etică și Conduită, de către toți membrii ЯR;
   • (3) cercetează conflictele intervenite între organele de conducere de la nivel teritorial, precum și conflictele dintre acestea și cele de la nivel național și face propuneri forului politic decident;
   • (4) analizează contestațiile împotriva hotărârilor pronunțate de Comisiile Județene de Etică, Integritate și Arbitraj sau de sector ale Municipiului București și face propuneri Biroului Executiv;
   • (5) verifică aplicarea măsurilor sau sancțiunilor prevăzute de Statutul ЯR și de Codul de Etică și Conduită;
   • (6) îndeplinește alte atribuții care reies din prezentul Statut, prevăzute în Codul de Etică și Conduită sau stabilite în sarcina sa de către Consiliul Executiv. Art. 84. Hotărârile Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi contestate la Consiliul Executiv, în vederea analizării și soluționării cauzei. Art. 85. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate spre analiză și soluționare Biroului Executiv.
 • Secțiunea 10. Comisia Națională de Control Financiar Intern

  • Art. 86.
   • (1) Comisia Națională de Control Financiar Intern este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului.
   • (2) Comisia Națională de Control Financiar este aleasă de Consiliul Executiv pentru un mandat de patru ani.
   • (3) Comisia Națională de Control Financiar Intern este alcătuită din 7 membri, propuși de Biroul Executiv și aleși de către Consiliul Executiv.
   • (4) Comisia Națională de Control Financiar Intern este compusă din președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Președintele, vicepreședintele și secretarul se aleg în prima ședință a Comisiei.
   • (5) Comisia Națională de Control Financiar Intern își desfășoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare și funcționare, elaborat de plenul Comisiei si aprobat de Consiliul Executiv al ЯR.
  • Art. 87. Comisia Națională de Control Financiar Intern are următoarele atribuții:
   • (1) controlează din proprie inițiativă sau ca urmare a reclamațiilor și sesizărilor primite, modul de formare și utilizare a bugetelor organizațiilor județene/de sector, al organizației ЯR a Municipiului București, al ЯR Diaspora precum și a bugetului național al ЯR;
   • (2) controlează activitatea Comisiilor Control Financiar Intern din organizațiile ЯR;
   • (3) avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli și a bilanțurilor contabile;
   • (4) verifică modul de utilizare a alocațiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii;
   • (5) ia măsuri pentru prevenirea situațiilor de disfuncționalitate în procesul de gestionare a patrimoniului și de remediere a unor abateri de la normele în vigoare;
   • (6) constată erorile, abaterile și deficiențele activității financiar contabile pentru a le remedia și a le evita în viitor;
   • (7) prezintă rapoarte de activitate în Congresul partidului;
   • (8) exercită atribuții de control financiar preventiv și audit asupra organizațiilor ЯR.
  • Art. 88. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Consiliului Executiv și Congresului ЯR.
  • Art. 89. Persoanele alese în Comisia Națională de Control Financiar Intern și în Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj nu pot fi membri simultan în cele două comisii.
 • Secțiunea 11. Secretariatul General al ЯR

  • Art. 90. Din Secretariatul General al ЯR fac parte:
   • (1) Secretarul general;
   • (2) doi Secretari generali adjuncți;
   • (3) secretarii regionali ai organizațiilor ЯR.
  • Art. 91. Secretarul general și Secretarii generali adjuncți coordonează activitatea Secretariatului General și îndeplinesc atribuții stabilite prin hotărârea Biroului Executiv al ЯR.
  • Art. 92. Secretarii executivi regionali urmăresc îndeplinirea la nivelul organizațiilor ЯR a obiectivelor politice adoptate în structurile naționale de conducere ale partidului. Numărul de secretari regionali este egal cu numărul regiunilor de dezvoltare, la care se adaugă un secretar regional pentru membrii ЯR din afara granițelor.
  • Art. 93. Secretariatul General al ЯR are următoarele atribuții:
   • (1) coordonează activitatea organizatorică la nivel central, asigură comunicarea internă cu organizațiile ЯR, precum și cu instituțiile și autoritățile publice centrale sau locale și cu alte partide sau organizații din țară sau străinătate;
   • (2) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naționale ale partidului;
   • (3) conduce activitatea de resurse umane și gestiunea carierei politice, în colaborare cu Departamentul Național al Resursei Umane și Departamentul de gestiune al carierei politice;
   • (4) conduce serviciile administrative la nivel central și încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora;
   • (5) organizează activitatea de pregătire a lucrărilor și a documentelor necesare desfășurării Congresului, Consiliului Executiv și Biroului Executiv;
   • (6) elaborează proiectele Regulamentelor și ale Normelor Metodologice de organizare și funcționare internă;
   • (7) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Biroului Executiv sau care reies din prevederile prezentului Statut.
  • Art. 94. Trezorierul ЯR organizează și controlează activitatea financiară curentă a partidului, răspunde direct fata de Președintele ЯR și are următoarele atribuții:
   • (1) propune Biroului Executiv norme privind încasarea cotizației, acceptarea și primirea donațiilor în conformitate cu prevederile legale;
   • (2) conduce și controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizații, donații, alocații bugetare, dobânzi și altele permise de lege;
   • (3) prezintă periodic informări Biroului Executiv și rapoarte Consiliului Executiv, inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi;
   • (4) trezorierul partidului este numit de către Consiliul Executiv la propunerea președintelui ЯR.

CAPITOLUL IV. ORGANIZAȚIILE ЯR

 • Secțiunea 1. Principii de organizare

  • Art. 95. Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ este organizat și funcționează, potrivit legii, pe criteriul administrativ-teritorial, delimitat la nivelul:
   • (1) Regiunilor, după cum urmează:
    • (a) Muntenia Sud – include Municipiul București și județele Ilfov și Giurgiu;
    • (b) Muntenia Nord – include jud. Prahova, Dâmbovița, Buzău, Brăila, Galați, Vrancea;
    • (c) Dobrogea – include jud. Constanța, Tulcea, Ialomița, Călărași;
    • (d) Oltenia – include jud. Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Olt, Argeș, Teleorman;
    • (e) Banat – include jud. Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Arad;
    • (f) Transilvania Nord – include jud. Cluj, Bihor, Satu-Mare, Maramureș, Sălaj;
    • (g) Transilvania Sud – include jud. Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Covasna, Harghita;
    • (h) Moldova – include jud. Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui.
   • (2) Fiecărei țări din afara României.
  • Art. 96. Organizațiile Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, de la toate nivelurile, au autonomie în organizarea și desfășurarea activității politice.
  • Art. 97. În cadrul organizațiilor ЯR se pot constitui structuri interne ale partidului cu activități și obiective specifice unei anumite zone administrativ-teritoriale sau regiuni istorice.
  • Art. 98.
   • (1) Forurile și organele de conducere ale ЯR de la toate nivelurile își desfășoară activitatea în prezența majorității simple a membrilor acestora, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.
   • (2) În cadrul forurilor și organelor de conducere ale ЯR de la toate nivelurile hotărârile și deciziile sunt adoptate cu votul majorității simple a membrilor prezenți, dacă prezentul Statut nu prevede altfel.
   • (3) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile adoptă hotărârile sau deciziile, de regulă, prin procedura votului deschis.
   • (4) Organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile sunt alese prin vot secret.
   • (5) Hotărârile adoptate de organele de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru membrii acestora, indiferent de poziția exprimată prin vot.
   • (6) Hotărârile forurilor și ale organelor de conducere, adoptate în limitele competențelor statutare, sunt obligatorii pentru toți membrii de partid și structurile aflate sub coordonarea acestora.
  • Art. 99.
   • (1) Un membru al ЯR poate ocupa concomitent cel mult două funcții în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite niveluri, astfel încât membrii de partid care îndeplinesc funcția de președinte al organizației ЯR nu vor putea dobândi decât cel mult o funcție în structurile naționale și nu pot îndeplini alte funcții în cadrul structurilor de conducere ale organizațiilor locale.
   • (2) Funcțiile în cadrul structurilor de conducere ale ЯR, de la toate nivelurile, sunt stabilite prin prevederile prezentului Statut și centralizate în Nomenclatorul funcțiilor ЯR, prin proceduri interne.
   • (3) Funcțiile de conducere în organizațiile Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reședința sau locul de muncă în unitățile administrativ-teritoriale respective.
  • Art. 100.
   • (1) În organele de conducere se asigură, pe cât posibil, reprezentarea tuturor categoriilor sociale.
   • (2) În organele de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, sunt reprezentate organizațiile ЯR în funcție de numărul membrilor, al activității politice și al rezultatelor obținute în alegeri de către acestea.
   • (3) În organele de conducere ale partidului de la toate nivelurile reprezentarea femeilor va fi în procent de cel puțin 30%, a tinerilor în procent de cel puțin 20% din numărul membrilor organelor de conducere.
   • (4) La toate nivelurile, președinții structurilor interne de tineret, femei și aleșii locali ale ЯR, fac parte de drept din Biroul organizației și sunt asimilați funcției de vicepreședinte al organizației ЯR corespunzătoare.
  • Art. 101.
   • (1) Membrii de partid pot să aleagă și să fie aleși după cel puțin 3 luni de la obținerea calității de membru de partid.
   • (2) Membrii partidului își pot depune candidatura pentru orice funcție de conducere, cu respectarea criteriilor și condițiilor precizate în prezentul Statut.
   • (3) Membrii de partid care își depun candidatura pentru funcții de conducere trebuie să dovedească profesionalism, atașament pentru valorile poporului român, comportament demn și moral apreciat de comunitate, spirit de solidaritate și respect pentru colegii de partid și pentru membrii comunității din care fac parte.
  • Art. 102.
   • (1) Norma de reprezentare pentru participarea la Conferințele organizațiilor ЯR, precum și pentru participarea la Congresul partidului este stabilită în baza unei formule care ia în considerare numărul de membri și rezultatele electorale ale organizațiilor ЯR.
   • (2) Formula de calcul a Normei de reprezentare se aprobă de către Consiliul Executiv al organizației ЯR, respectiv de către Consiliul Executiv.
 • Secțiunea 2. Organizația ЯR

  • Art. 103.
   • (1) Organizația ЯR se constituie din totalitatea membrilor ЯR de la nivelul unei regiuni sau a celor dintr-o altă țară.
   • (2) În interiorul fiecărei organizații ЯR se pot constitui organizații locale interne având structura decisă prin hotărârea Biroului Permanent, în interiorul limitei teritoriale a organizației ЯR.
  • Art. 104.
   • (1) Organizația ЯR promovează Programul Politic al ЯR, principiile, valorile și obiectivele naționalismului românesc patriotic și obiectiv la nivelul teritorial la care este organizată.
   • (2) Organizația ЯR elaborează și adoptă poziții în legătură cu aspectele esențiale ale dezvoltării în teritoriul pe care acționează și ia atitudine față de problemele cetățenești sau ale comunității românilor, în general.
   • (3) Organizația ЯR organizează și conduce campaniile politice și electorale ale ЯR la nivelul teritorial corespunzător.
  • Art. 105. Organele de conducere ale organizației ЯR sunt:
   • (1) Adunarea Generală a Membrilor Organizației (A.G.M.O.);
   • (2) Consiliul Executiv;
   • (3) Biroul Permanent.
  • Art. 106. Adunarea Generală a Membrilor Organizației ЯR (A.G.M.O.):
   • (1) este forul de conducere al organizației;
   • (2) se constituie din membrii organizației sau delegați aleși ai structurilor interne proprii, create în subordine;
   • (3) se întrunește de regulă anual, la convocarea Consiliul Executiv
   • (4) A.G.M.O. pentru alegeri a organizației se desfășoară o dată la patru ani.
   • (5) Are următoarele atribuții:
    • (a) analizează și hotărăște asupra activității desfășurate de Consiliul Executiv de la adunarea precedentă și aprobă programul pentru perioada următoare;
    • (b) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;
    • (c) alege și revocă Președintele;
    • (d) alege și revocă Prim-Vicepreședinții;
    • (e) alege și revocă vicepreședinții;
    • (f) aprobă rapoartele de activitate ale Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj
    • (g) aprobă rapoartele Comisiei de Control Financiar Intern;
    • (h) alege delegații la Congresul ЯR;
    • (i) aprobă candidații organizației pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale ЯR;
    • (j) adoptă hotărâri, în limita competențelor sale, pentru realizarea Programului Politic al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ;
    • (k) adoptă rezoluții cu privire la teme de interes la nivelul teritorial.
  • Art. 107. Adunarea Generală Extraordinară a Membrilor Organizației ЯR (A.G.E.M.O.):
   • (1) se convoacă la solicitarea Consiliul Executiv, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.
   • (2) se convoacă pentru exercitarea atribuțiilor statutare, precum și pentru următoarele situații:
    • (a) alegerea sau revocarea Președintelui organizației;
    • (b) alegerea sau revocarea Prim-Vicepreședinții și a vicepreședinților;
    • (c) stabilirea delegaților și a candidaților la Congresul extraordinar al ЯR;
    • (d) analiza rezultatelor obținute în urma alegerilor la nivelul organizației.
   • (3) se constituie din:
    • (a) membrii Consiliului Executiv;
    • (b) membrii Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj;
    • (c) membrii Comisiei de Control Financiar Intern;
    • (d) parlamentarii, europarlamentarii, primarii, viceprimarii și consilierii ЯR;
    • (e) membri ai organizației delegați ai structurilor interne create de organizația ЯR;
  • Art. 108. La nivelul organizațiilor ЯR se constituie Consiliul Executiv al organizației ЯR care:
   • (1) coordonează activitatea organizației în intervalul dintre două A.G.M.O.
   • (2) se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui, a Biroului Permanent al ЯR sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
   • (3) se constituie din:
    • (a) Președinte;
    • (b) Prim-Vicepreședinții:
     • (i) Departamentului de Comunicare;
     • (ii) Organizației de femei;
     • (iii) Organizației de tineret;
    • (c) membrii Biroului Permanent;
    • (d) membrii ai organizației care ocupă funcții de parlamentari, europarlamentari, consilieri, primari, viceprimari.
   • (4) are următoarele atribuții:
    • (a) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;
    • (b) revocă membrii Biroului Permanent cu excepția Președintelui de organizație și numește interimari;
    • (c) stabilește atribuțiile membrilor Biroului Permanent;
    • (d) aprobă statul de funcții pentru personalul propriu salarizat și, după caz, al organizațiilor interne constituire, la propunerea Biroului Permanent;
    • (e) alege și revocă Secretarul Executiv și Trezorierul organizației ЯR la propunerea Președintelui organizației;
    • (f) aprobă și dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent;
    • (g) hotărăște asupra patrimoniului organizației, în limite stabilite de Statut și de legislația în vigoare;
    • (h) stabilește strategia de acțiune politică a organizației la nivelul teritorial corespunzător;
    • (i) coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate, organizate în conformitate cu hotărârea Consiliului Executiv și aprobă rapoartele de activitate ale acestora;
    • (j) analizează activitatea organizației în perioada dintre două A.G.M.O.;
    • (k) dezbate teme economice, politice și sociale de interes în teritoriul corespunzător;
    • (l) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor A.G.M.O. și ale organelor ierarhic superioare ale ЯR;
    • (m) propune Adunării Generale organizației ЯR candidații organizației pentru organele de conducere ale ЯR ierarhic superioare;
    • (n) aprobă candidații propuși de organizațiile interne constituite pentru funcții în cadrul administrației publice locale;
    • (o) propune spre validare Consiliului Executiv candidaturi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare și validează candidații pentru Consiliul ЯR;
    • (p) stabilește strategia electorală pentru alegerile organizate la nivelul teritorial;
    • (q) coordonează politic sau analizează, după caz, activitatea reprezentanților Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ în administrațiile publice din teritoriu și în serviciile deconcentrate;
    • (r) încheie alianțe politice sau electorale în conformitate cu decizia Consiliului Executiv;
    • (s) înființează comisii de analiză și control a activității organizației;
    • (t) hotărăște asupra sancționării membrilor;
    • (u) hotărăște asupra contestațiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizațiilor interne;
    • (v) confirmă hotărârile Birourilor organizațiilor interne ale ЯR de sancționare, potrivit art. 31 alin. (2), (3), (4), (5);
    • (w) hotărăște asupra dizolvării organizațiilor interne;
    • (x) alege și revocă membrii Comisia Etică, Integritate și Arbitraj și Comisia de Control Financiar Intern;
    • (y) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare ale ЯR.
  • Art. 109.
   • (1) Biroul Permanent al organizației ЯR este organul de conducere al organizației în intervalul dintre întrunirile Consiliului Executiv și se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
   • (2) Membrii Biroului Permanent sunt aleși pentru un mandat de patru ani, în baza candidaturilor individuale.
  • Art. 110.
   • (1) Din Biroul Permanent fac parte următorii membri aleși:
    • (a) președinte;
    • (b) președinte executiv;
    • (c) vicepreședinți;
    • (d) purtătorul de cuvânt;
    • (e) secretar executiv.
   • (2) Numărul membrilor Biroului Permanent al organizației ЯR se stabilește de către Consiliul Executiv, în funcție de numărul de membri ai organizației, și este validat de Adunarea generală a membrilor organizației ЯR.
  • Art. 111.
   • (1) La lucrările Biroului Permanent al organizației ЯR participă cu drept de vot Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Administrativ și primarii din teritoriul corespunzător, liderii structurilor interne de la nivelul organizației.
   • (2) La lucrările Biroului Permanent al organizației ЯR pot participa, fără drept de vot, Trezorierul și alte persoane, la invitația președintelui organizației.
  • Art. 112. Biroul Permanent al organizației ЯR are următoarele atribuții:
   • (1) coordonează și îndrumă activitatea organizațiilor locale ale ЯR;
   • (2) organizează acțiunile și manifestările organizației în conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea generală a membrilor organizației;
   • (3) organizează Biroul de promovare și relația cu cetățenii al ЯR;
   • (4) informează periodic Birourile organizațiilor interne și conducerea ierarhic superioară cu privire la activitățile desfășurate și hotărârile adoptate;
   • (5) centralizează Evidența membrilor de partid și a militanților la nivelul organizației;
   • (6) centralizează Evidența simpatizanților ЯR la nivelul organizației;
   • (7) transmite Secretariatului General al ЯR informări privind actualizarea, înregistrarea și centralizarea membrilor de partid în Registrul Național de Evidență, conform art. 20;
   • (8) transmite Secretariatului executiv al Consiliului Strategic al ЯR lista cu privire la componența membrilor de drept ai Consiliului Strategic din organizație.
   • (9) administrează patrimoniul organizației și realizează inventarul la nivelul organizației;
   • (10) gestionează fondurile organizației și coordonează activitatea de atragere a surselor de finanțare în conformitate cu procedurile interne ale ЯR și prevederile legislației în vigoare;
   • (11) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;
   • (12) organizează activitatea de încasare a cotizației de membru al ЯR la nivelul organizației;
   • (13) organizează, din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele acestora și le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii;
   • (14) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare;
   • (15) sancționează sau propune, după caz, sancționarea membrilor de partid;
   • (16) adoptă poziții publice asupra hotărârilor și inițiativelor autorităților administrației publice de la nivelul teritorial corespunzător;
   • (17) organizează și coordonează campaniile electorale ale partidului la nivelul teritoriului;
   • (18) duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale organizației și ale organelor de conducere ierarhic superioare ale ЯR;
   • (19) informează periodic Biroul Executiv și Secretariatul General al ЯR, după caz, asupra acțiunilor și activităților organizației, precum și cu privire la hotărârile proprii în cazul organizațiilor ЯR;
   • (20) aprobă atribuțiile Președintelui Executiv, la propunerea președintelui organizației;
   • (21) analizează contestațiile la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizațiilor interne și propune Consiliului Executiv al organizației ЯR măsurile necesare;
   • (22) propune sancționarea membrilor Birourilor organizațiilor interne;
   • (23) propune dizolvarea organizațiilor interne;
   • (24) dezvoltă relații cu organizațiile teritoriale ale altor partide sau formațiuni politice, cu sindicatele și patronatele, precum și cu alte asociații, în limitele aprobate de Biroul Executiv;
   • (25) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Adunării Generale a Membrilor Organizației și Consiliului Executiv al organizației ЯR.
  • Art. 113. Președintele organizației ЯR este ales prin vot secret în cadrul Adunării Generale pentru alegeri, pentru un mandat de patru ani. În măsura în care funcția devine vacantă, Președintele organizației ЯR va fi ales de către Adunarea Generală Extraordinară pentru restul de mandat și are următoarele atribuții:
   • (1) coordonează activitatea organizației ЯR și conduce ședințele organelor de conducere;
   • (2) asigură respectarea și aplicarea hotărârilor Biroului Permanent, ale Consiliului Executiv, precum și ale organelor de conducere naționale ale partidului;
   • (3) reprezintă organizația în cadrul Consiliului Executiv al ЯR;
   • (4) reprezintă organizația la nivel de județ/de sector în relațiile cu autoritățile publice, cu alte partide și societatea civilă;
   • (5) semnează actele oficiale ale organizației în limita competențelor.
  • Art. 114. Vicepreședinții Biroului Permanent al organizației ЯR au următoarele atribuții:
   • (1) coordonează domenii de activitate și programe specifice;
   • (2) îndrumă activitatea organizatorică și politică a organizațiilor interne;
   • (3) stabilesc, coordonează și răspund de buna desfășurare a acțiunilor organizate la nivel teritorial;
   • (4) îndeplinesc alte atribuții, în conformitate cu hotărârile Consiliului Executiv al organizației.
  • Art. 115. Secretarul executiv al organizației ЯR are următoarele atribuții:
   • (1) conduce activitatea secretariatului executiv al organizației;
   • (2) coordonează activitățile organizatorice și administrative la nivel teritorial;
   • (3) coordonează activitatea de centralizare a Evidenței membrilor de partid;
   • (4) organizează activitatea de planificare a întrunirilor și acțiunilor organelor de conducere;
   • (5) constituie Arhiva de documente a organizației;
   • (6) îndeplinește alte atribuții, în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizației ЯR.
  • Art. 116.
   • (1) Secretariatul Executiv al organizației ЯR este alcătuit din 3-5 secretari având atribuții stabilite prin hotărârea Consiliului Executiv, la propunerea Secretarului Executiv al organizației.
   • (2) Secretarii sunt desemnați și revocați de Consiliul Executiv la propunerea Președintelui organizației ЯR, după consultarea Secretarului Executiv al organizației.
  • Art. 117. Trezorierul organizației ЯR are următoarele atribuții:
   • (1) coordonează activitatea de încasare și gestionare a cotizației;
   • (2) conduce activitatea financiar-contabilă și gestionează fondurile organizației ЯR, asigurând legalitatea utilizării acestora;
   • (3) coordonează activitatea de inventariere și conservare a bunurilor din patrimoniu;
   • (4) întocmește periodic rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabilă a organizației.
  • Art. 118. Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj:
   • (1) este aleasă pentru un mandat de patru ani
   • (2) se întrunește anual sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui comisiei sau a 1/3 din membrii acesteia.
   • (3) este compusă din: președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri. Alegerea pe funcții a membrilor are loc în prima ședință a comisiei.
  • Art. 119. Membrii Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului.
  • Art. 120. Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj se organizează și funcționează în baza Regulamentului elaborat de Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj a ЯR și aprobat de Consiliul Executiv al partidului.
  • Art. 121. Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj are următoarele atribuții:
   • (1) analizează și cercetează reclamațiile și sesizările primite împotriva membrilor organizației și propune soluții organelor competente, după asigurarea prealabilă a dreptului de apărare a membrului în cauză și asigurarea unor proceduri echitabile de decizie;
   • (2) cercetează și propune soluționarea diferendelor între membrii partidului, precum și dintre membrii și organele de conducere ale partidului la nivelul organizației;
   • (3) cercetează și propune soluționarea diferendelor dintre organele de conducere ale partidului la nivel teritorial;
   • (4) soluționează contestațiile împotriva hotărârilor de sancționare a membrilor de partid, potrivit competențelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare;
   • (5) Activitatea Comisiilor de Etică, Integritate și Arbitraj se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj, Regulament elaborat de către Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj și aprobat de Consiliului Executiv, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Statut.
  • Art. 122.
   • (1) Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj prezintă rapoarte de activitate Adunării Generale organizației ЯR.
   • (2) Hotărârile Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj ale organizației ЯR pot fi atacate doar la Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj.
  • Art. 123.
   • (1) Comisia de Control Financiar Intern este aleasă pentru un mandat de patru ani și se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui comisiei sau a 1/3 din numărul membrilor săi.
   • (2) Comisia de Control Financiar Intern este compusă din: președinte, vicepreședinte, secretar și 4 membri.
   • (3) Alegerea pe funcții a membrilor are loc în prima ședință a comisiei.
  • Art. 124. Membrii Comisiei de Control Financiar Intern nu pot fi membri în alte organe de conducere ale partidului.
  • Art. 125. Activitatea comisiilor de Control Financiar Intern se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Naționale de Control Financiar Intern (CNCFI), Regulament elaborat de către CNCFI și aprobat de Consiliului Executiv.
  • Art. 126. Comisia de Control Financiar Intern are următoarele atribuții:
   • (1) verifică activitatea financiar-contabilă la nivelul organizației;
   • (2) verifică gestionarea patrimoniului organizației ЯR;
   • (3) ia măsuri pentru prevenirea situațiilor de disfuncționalitate în procesul de gestionare a patrimoniului și de remediere a unor abateri de la normele în vigoare;
   • (4) constată erorile, abaterile și deficiențele activității financiar-contabile pentru a le remedia și a le evita în viitor;
   • (5) prezintă rapoarte de activitate Adunării Generale organizației ЯR și Comisiei Naționale de Control Financiar Intern;
   • (6) exercită atribuții de control financiar preventiv și audit asupra organizațiilor interne și asupra organizației ЯR.

CAPITOLUL V. PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ALE ЯR

 • Secțiunea 1. La nivelul organizațiilor ЯR

  • Art. 127. În vederea alegerii Biroului Executiv al organizației și a Consiliului Executiv al organizației, după caz, Adunarea Generală desemnează prin vot, dintre participanți/delegați, o Comisie de propuneri. Comisia de propuneri își alege dintre membrii săi un președinte.
  • Art. 128. Comisia de propuneri este alcătuită din 7-9 membri la nivelul Adunărilor Generale ale organizațiilor ЯR.
  • Art. 129. Atribuțiile Comisiei sunt:
   • (1) primirea și analizarea tuturor propunerile de candidați, desemnați în prealabil de Adunarea Generale sau candidaturile din rândul membrilor;
   • (2) verificarea respectării condițiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte
   • (3) prezentarea raportului cu concluzii către Adunarea Generală.
  • Art. 130. Propunerile de candidatură care respectă condițiile statutare sunt supuse aprobării Adunării Generale, după caz, și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către participanți/delegați.
  • Art. 131.
   • (1) Adunarea Generală poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor.
   • (2) Mandatele pot fi atribuite:
    • (a) Direct, în situația în care candidații obțin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obțin cel mai mare număr de voturi)
    • (b) prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidații care au obținut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite. În această situație în care mandatul va fi atribuit candidatului care obține cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
  • Art. 132. Numărul membrilor Biroului, Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj și Comisiei de Control Financiar Intern, la nivelul organizației ЯR este stabilit, în conformitate cu limitele statutare, prin hotărâre a Consiliului Executiv.
  • Art. 133. În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la organizarea Adunărilor Generale a organizațiilor ЯR, acestea desemnează prin vot, dintre participanți/delegați o Comisie de validare. Comisia de validare își alege dintre membrii săi un președinte.
  • Art. 134. Comisia de validare este alcătuită din 3-5 membri la nivelul Adunărilor Generale ale organizațiilor ЯR.
  • Art. 135. Comisia de validare verifică mandatele delegaților, după caz, constată cvorumul statutar de ședință și prezintă Adunării Generale un raport.
  • Art. 136. În vederea numărării voturilor exprimate în cadrul Adunărilor Generale a organizațiilor ЯR, acestea desemnează prin vot dintre participanți/delegați o Comisie de numărare a voturilor. Comisia de numărare își alege dintre membrii săi un președinte.
  • Art. 137. Comisia de numărare este alcătuită astfel: 3-5 membri la nivelul Adunărilor Generale a organizațiilor ЯR.
  • Art. 138. Comisia de numărare verifică și centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor și comunică Adunării generale sau Adunării Generale rezultatul votului, printr-un raport.
 • Secțiunea 2. La nivelul structurilor naționale de conducere

  • Art. 139.
   • (1) În vederea alegerii organelor naționale de conducere ale ЯR se constituie Comisia de propuneri.
   • (2) Comisia de propuneri se aprobă de Consiliul Executiv odată cu aprobarea Regulamentului de organizare și va fi compusă din 5-7 membri.
   • (3) Comisia de propuneri își alege dintre membrii săi un președinte.
   • (4) Comisia primește și analizează toate propunerile de candidați, desemnați în prealabil de Adunările Generale ale Organizațiilor ЯR, sau candidaturile din rândul membrilor; verifică respectarea condițiilor statutare pentru fiecare candidatură în parte și prezintă Congresului concluziile sale în cadrul unui raport.
   • (5) Propunerile de candidatură care respectă condițiile statutare sunt supuse aprobării Consiliului Executiv și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegați.
   • (6) Congresul poate să decidă prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor.
   • (7) Mandatele pot fi atribuite:
    • (a) Direct, în situația în care candidații obțin majoritatea voturilor exprimate sau dacă obțin cel mai mare număr de voturi;
    • (b) prin exercitarea a două tururi de scrutin, la care vor participa candidații care au obținut primele două locuri în ordinea descrescătoare a voturilor primite, situație în care mandatul va fi atribuit candidatului care obține cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
  • Art. 140.
   • (1) Propunerile de candidatură care respectă condițiile statutare sunt supuse aprobării Consiliului Strategic și înscrise pe buletinul de vot, în vederea exercitării votului secret de către delegați.
   • (2) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea delegaților la Congresul ЯR, delegații desemnează prin vot o Comisie de validare.
   • (3) Comisia de validare își alege dintre membrii săi un președinte.
   • (4) Comisia de validare este alcătuită din 9-15 membri.
   • (5) Comisia de validare verifică mandatele delegaților, constată cvorumul statutar de ședință și prezintă Congresului un raport.
   • (6) În vederea numărării voturilor exprimate pentru alegerea organelor naționale de conducere în cadrul Congresului, delegații desemnează prin vot o Comisie de numărare a voturilor.
   • (7) Comisia de numărare își alege dintre membrii săi un președinte. Comisia de numărare verifică și centralizează voturile exprimate, constată atribuirea mandatelor și comunică Congresului rezultatul votului, printr-un raport.

CAPITOLUL VI. STRUCTURILE INTERNE ALE ЯR

 • Art. 141. În cadrul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Statut, sunt constituite și funcționează structuri interne, care au obiective specifice anumitor categorii sociale și profesionale.
 • Art. 142. Structurile interne ale ЯR își pot constitui organizații proprii în cadrul organizațiilor ЯR de la toate nivelurile.
 • Secțiunea 1. Organizația de Tineret a ЯR

  • Art. 143. Organizația de Tineret (O.T.) este organizația politică de tineret a Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului ЯR și dispoziţiile legale în vigoare.
  • Art. 144. O.T. stimulează participarea tineretului la viața politică, în cadrul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ și își asumă responsabilitatea elaborării și propunerii strategiei, precum și a Programului Politic al ЯR în domeniul tineretului.
  • Art. 145. Poate deveni membru al O.T. orice tânăr membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului Politic al ЯR și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
  • Art. 146. O.T. urmărește cu prioritate următoarele obiective:
   • (1) realizarea de analize privind starea tineretului român;
   • (2) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor fi incluse în Programul electoral și Programul de Guvernare ale ЯR;
   • (3) inițierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive și turistice, corespunzătoare intereselor și aspirațiilor tinerilor;
   • (4) organizarea de acțiuni de pregătire și perfecționare ale tinerilor membri ai ЯR, în vederea promovării acestora în structurile de decizie ale partidului și a asumării unor responsabilități și demnități publice de către aceștia.
   • Art. 147. Consiliul Executiv precum și Consiliile Executive ale organizațiilor ЯR coordonează activitatea organizațiilor de tineret, de la nivelul respectiv.
   • Art. 148. În cadrul Organizației de tineret a ЯR se constituie cluburi și ligi pe probleme specifice tineretului.
   • Art. 149. Organizația de tineret a ЯR se poate afilia la organizațiile internaționale ale tineretului și poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Consiliului Executiv.
   • Art. 150. O.T. funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Adunarea Generală Națională a O.T. și validat prin hotărâre a Consiliului Executiv al ЯR.
 • Secțiunea 2. Organizația de Femei a ЯR

  • Art. 151.
   • (1) Organizația de Femei (O.F.) este organizația politică a persoanelor de sex feminin a Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și dispoziţiile legale în vigoare.
   • (2) O.F. asigură reprezentarea și participarea activă a femeilor la viața politică, economică, socială și culturală.
  • Art. 152. Poate deveni membru al O.F., orice femeie, membru al Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului politic al ЯR și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
  • Art. 153. O.F. urmărește cu prioritate următoarele obiective:
   • (1) elaborarea ofertelor politice ale ЯR pe baza principiului egalității de șanse adresate femeilor, în domeniul politic, economic, social și cultural;
   • (2) elaborarea de politici privind protecția copiilor, a femeilor și a familiei în societate și îmbunătățirea statutului acestora;
   • (3) organizarea de acțiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului și pentru asumarea unor responsabilități și demnități publice.
  • Art. 154. O.F. inițiază demersul politic al partidului în problematicile specifice femeilor, a familiei și a egalității de șanse.
  • Art. 155. Consiliul Executiv precum și Consiliile Executive ale organizațiilor ЯR coordonează activitatea organizațiilor de femei, de la nivelul respectiv.
  • Art. 156. O.F. funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Adunarea Generală Națională a O.F. și validat prin hotărâre a Consiliului Executiv al ЯR.
  • Art. 157.
   • (1) Organizația de femei a ЯR poate să se afilieze la organizațiile internaționale ale femeilor social-democrate și poate colabora cu acestea pe baza aprobărilor Consiliului Executiv.
   • (2) În cadrul Organizației de femei se pot constitui asociații profesionale ale femeilor și cluburi ale femeilor.
 • Secțiunea 3. Consiliul Aleșilor Locali a ЯR

  • Art. 158. Consiliul Aleșilor Locali a ЯR (C.A.L.) cuprinde membrii ЯR președinți, vicepreședinți în instituții publice administrative, consilierii județeni, primarii, viceprimarii și consilierii locali din municipii, sectoarele Municipiului București, oraşe și comune, membri ai ЯR și este constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și dispoziţiile legale în vigoare.
  • Art. 159.
   • (1) Dobândirea calității de membru al C.A.L. de la toate nivelurile se face simultan cu dobândirea calității de ales local de către membrul ЯR, în urma alegerilor locale.
   • (2) C.A.L. acționează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al ЯR și din Programul partidului privind activitatea autorităților publice locale;
   • (3) C.A.L. urmărește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției și ale legilor țării;
   • (4) C.A.L. acționează pentru consolidarea autonomiei locale și descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea și dezvoltarea localităților și creșterea calității serviciilor publice către populație.
   • (5) C.A.L. funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Adunarea Generală Națională a C.A.L. și validat prin hotărâre a Consiliului Executiv al ЯR.
  • Art. 160. Aleșii locali, așa cum sunt definiți de lege, de la nivel local, județean, de sector sau ai Municipiului București care sunt excluși sau care demisionează din partid își pierd calitatea de membru al C.A.L..
 • Secțiunea 4. Organizația ЯR Diaspora

  • Art. 161. Organizația ЯR Diaspora este organizație a Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile Statutului ЯR și dispoziţiile legale în vigoare.
  • Art. 162. Organizația ЯR Diaspora promovează și popularizează politica ЯR în rândul cetățenilor români din străinătate și asigură legătura cu comunitățile românești și cu membrii sau simpatizanții partidului din diaspora.
  • Art. 163. Pot deveni membri ai organizației ЯR Diaspora cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, membri ai ЯR, care aderă la organizație, militează pentru realizarea Programului Politic al ЯR și își asumă responsabilitatea participării active la viața organizației.
  • Art. 164. Organizația ЯR Diaspora funcționează în baza unui Regulament de funcționare propriu, adoptat de Adunarea Generală Națională a organizației și validat prin hotărâre a Consiliului Executiv al ЯR.
  • Art. 165. Structura organizatorică, drepturile și îndatoririle organizației ЯR Diaspora sunt similare Organizației ЯR

CAPITOLUL VII. GRUPURILE PARLAMENTARE ŞI MINISTERELE

 • Art. 166.
  • (1) Grupurile Parlamentare ale ЯR din Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European sunt alcătuite din toți parlamentarii ЯR aleși potrivit legii electorale.
  • (2) Grupurile Parlamentare se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul Executiv.
  • (3) Grupurile Parlamentare își aleg conducerile proprii, candidații pentru Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului și pentru Birourile Comisiilor parlamentare, la propunerea Biroului Executiv.
  • (4) Deputaților, senatorilor și europarlamentarilor care părăsesc Grupurile Parlamentare ale ЯR li se retrage sprijinul politic și se propune excluderea acestora din partid.
  • (5) Membrii grupurilor parlamentare excluși sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunța la mandatul de deputat, senator sau europarlamentar obținut prin susținerea politică a ЯR, astfel încât locurile lor să poată fi ocupate de cei care urmează imediat pe liste în circumscripțiile respective, potrivit dispozițiilor Legii electorale și Regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului.
 • Art. 167.
  • (1) Grupul ministerial este alcătuit din toți miniștrii și secretarii de stat, membri ai ЯR.
  • (2) Grupul ministerial se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui Regulament propriu aprobat de Consiliul Executiv.

CAPITOLUL VIII. RELAŢIA ЯR CU SOCIETATEA CIVILĂ

 • Secțiunea 1. Relaţia ЯR cu Institute de Cercetare, Fundații și Asociații

  • Art. 168.
   • (1) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ inițiază relații de colaborare cu Institute de Cercetare, Fundații și Asociații.
   • (2) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ poate sprijini propria fundație.
   • (3) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ își constituie cluburi, care vor fi platforma de dezbatere publică la care va avea acces orice cetățean.
   • (4) Cluburile se vor organiza și funcționa conform propriilor regulamente.
 • Secțiunea 2. Relația ЯR cu Sindicatele

  • Art. 169.
   • (1) ЯR sprijină activitățile specifice sindicatelor în vederea:
    • (a) realizării efective a măsurilor de protecție socială;
    • (b) garantării dreptului la muncă;
    • (c) combaterii șomajului;
    • (d) asigurării unui trai decent tuturor categoriilor de cetățeni ai țării;
    • (e) promovării unei legislații care să asigure cadrul juridic pentru manifestarea deplină a capacităților creatoare și garantării drepturilor salariaților.
   • (2) ЯR acționează pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislația muncii și din contractele colective de muncă.
   • (3) ЯR inițiază periodic consultări cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale salariaților, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de muncă și protecția socială
 • Secțiunea 3. Relația ЯR cu Patronatele

  • Art. 170.
   • (1) ЯR susține activitatea patronatelor pentru inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, de restructurare, de privatizare și de cooperare economică, în condițiile legii.
   • (2) ЯR stimulează inițiativa privată, mai ales în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice.
   • (3) ЯR inițiază periodic consultări cu patronatele în probleme de interes comun.

CAPITOLUL IX. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI SURSELE DE FINANŢARE

 • Secțiunea 1. Administrarea patrimoniului

  • Art. 171.
   • (1) Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ deține bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității sale specifice.
   • (2) Consiliul Executiv al ЯR aprobă Normele privind realizarea și utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
   • (3) Consiliul Executiv al ЯR sau, după caz, Consiliul Executiv al organizației ЯR numește un mandatar financiar, în condițiile legii, pentru perioada campaniilor electorale locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale.
   • (4) Mandatarul financiar răspunde în condițiile legii de finanțarea campaniilor electorale, prezentând rapoarte Curții de Conturi, Autorității Electorale Permanente, respectiv Camerelor de Conturi și informări Biroului Executiv și Consiliului Executiv al organizației.
  • Art. 172. Sursele de finanțare ale partidului sunt:
   • (1) cotizații ale membrilor de partid;
   • (2) donații și legate;
   • (3) venituri provenite din activități proprii și dobânzi;
   • (4) subvenții de la bugetul de stat acordate în condițiile legii;
   • (5) alte forme de finanțare, în conformitate cu prevederile legale.
  • Art. 173.
   • (1) Operațiunile de încasări și plăți ale partidului se efectuează prin conturi în lei și în valută deschise la unități bancare cu sediul în România, potrivit legii.
   • (2) Cuantumul cotizației, repartizarea și utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului Executiv.
  • Art. 174.
   • (1) Organizațiile ЯR au personalitate juridică și gestiune proprie, având astfel obligația să efectueze toate demersurile necesare înregistrării și obținerii codului unic de identificare fiscală.
   • (2) Organizațiile ЯR răspund în mod exclusiv și direct față de terții cu care se angajează în relații contractuale, indiferent de natura acestora, de actele juridice încheiate, de cheltuielile realizate/angajate și activitatea financiar-contabilă proprie.
  • Art. 175.
   • (1) Organizațiile ЯR pot încheia acte juridice ce implică obligarea partidului prin structura sa centrală, din punct de vedere financiar, numai în cazul în care aceste angajamente au fost făcute cu acordul scris al Trezorierului ЯR, de la nivel național sau al conducerii naționale a partidului ori, în perioada campaniilor electorale, a mandatarului financiar național.
   • (2) În cazul în care organizațiile ЯR procedează la încheiere de acte contrar prevederilor alin. (1), structura centrală a partidului nu are nicio răspundere față de contractanți, organizațiile ЯR fiind în mod exclusiv și direct răspunzător din punct de vedere patrimonial și juridic prin organele sale proprii de conducere sau a mandatarului financiar.

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 • Art. 176.
  • (1) Activitatea în cadrul Partidului ROMÂNIA RAȚIONALĂ se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice, a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale prezentului Statut și ale Codului de Etică și Conduită.
  • (2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și alte autorități la nivel local, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.
 • Art. 177.
  • (1) Libertatea cuvântului este asigurată în întregime de presa scrisă și vorbită a ЯR.
  • (2) Comunicarea cu mass-media la nivel central se asigură prin Biroul de presă al ЯR.
 • Art. 178. Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, europarlamentarii, demnitarii de stat, președinții și vicepreședinții autorităților publice, consilierii, primarii și viceprimarii, care sunt membri ai ЯR sunt obligați să-și declare, în condițiile legii, averea și sursele de venituri atât la începutul, cât și la sfârșitul mandatului. De asemenea, vor prezenta în condițiile legii, o declarație privind conflictul de interese.
 • Art. 179. Listele de candidați pentru forurile puterii legislative vor cuprinde personalități locale sau centrale la propunerea organizațiilor locale. Acestea vor fi întocmite după parcurgerea procedurilor stabilite prin Statut.
 • Art. 180. La Conferințele organizațiilor ЯR, precum și la Congresul partidului, participă, ca invitați: deputați, senatori, europarlamentari, demnitari de stat, primari, viceprimari și consilieri locali, membri ai ЯR care nu au fost aleși ca delegați la aceste Conferințe sau la Congres.
 • Art. 181. Faptele juridice întreprinse de către membrii de partid în realizarea activităților pentru/sau în legătura cu această calitate, răspund direct, exclusiv și personal din punct de vedere juridic, fără însă a putea atrage răspunderea juridică la nivelul altor eșaloane superioare ale partidului, în cazurile în care legislația specifică nu dispune altfel.
 • Art. 182. Partidul ROMÂNIA RAȚIONALĂ își poate înceta activitatea conform prevederilor legale, prin:
  • (1) autodizolvare;
  • (2) dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curții Constituționale;
  • (3) inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului București, în condițiile legii.
 • Art. 183.
  • (1) Organele executive ale partidului la nivel central sau local pot constitui asociații sau fundații pentru realizarea obiectivelor partidului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
  • (2) ЯR sprijină activitatea asociațiilor și organizațiilor neguvernamentale în demersurile acestora de susținere a intereselor majore ale categoriilor de cetățeni pe care le reprezintă.
  • (3) ЯR inițiază periodic consultări cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale în probleme specifice.
 • Art. 184. Modificările și completările prezentului Statut se aplică de la data admiterii lor de către Tribunalul București.
TRANSMITE ARTICOLUL PRIN EMAIL

DONAȚI PENTRU SUSȚINEREA ZIARULUI:

Salvează la mărimea de: 10px 11px 12px